dấu hiệu nhận biết thì quá khứ tiếp diễn

Thì Quá khứ đơn và thì Quá khứ tiếp tục là nhì vô số những thì khá phổ cập vô Tiếng Anh. Tuy nhiên, vẫn còn đấy quá nhiều chúng ta ko làm rõ về những thì này tương tự sự khác lạ vô cơ hội dùng Khi những thì đều nằm trong nói đến những hành vi với tương quan cho tới thời gian vô quá khứ.

Để giúp đỡ bạn làm rõ cơ hội vận dụng những thì một cơ hội đúng đắn tương tự xử lý lỗi sai ko xứng đáng với, nội dung bài viết sau đây tiếp tục giúp đỡ bạn nắm vững cụ thể tương tự đơn giản dễ dàng nhận thấy nhì thì Quá khứ đơn và Quá khứ tiếp tục qua quýt công thức tương tự bài xích tập luyện ví dụ dễ nắm bắt nhé.

Bạn đang xem: dấu hiệu nhận biết thì quá khứ tiếp diễn

Định nghĩa thì Quá khứ đơn và Quá khứ tiếp diễn

Quá khứ đơnQuá khứ tiếp diễn
Thì Quá khứ đơn (Past simple hoặc simple past tense) dùng làm thao diễn mô tả một hành vi vẫn xẩy ra và kết đôn đốc trọn vẹn vô quá khứ. Thì này còn thao diễn mô tả những vấn đề vừa phải kết đôn đốc vô quá khứ. 

Ví dụ:
She

went vĩ đại school yesterday. 
I finished my work yesterday.
Thì Quá khứ tiếp tục (Past continuous) được dùng làm thao diễn mô tả một hành vi thao diễn mô tả hành vi đang được ra mắt bên trên thời gian rõ ràng vô quá khứ, nhấn mạnh vấn đề quy trình của hành vi, vấn đề ra mắt mang ý nghĩa hóa học kéo dãn dài.

Ví dụ:
They

were just talking about it before I arrived.
At 9 am yesterday, I was calling my mom.

Phân biệt công thức thì Quá khứ đơn và Quá khứ tiếp diễn

Loại câuQuá khứ đơnQuá khứ tiếp diễn
Thể khẳng địnhS + was/ were + adj/N.

Ví dụ: My father was sick last Sunday.

S + was/were + V-ing

Ví dụ: In 2010, we were working in a big town in America.

Thể phủ địnhS + was/were + NOT + adj/N.

Ví dụ: Those students were not active last semester. 

S + wasn’t/ weren’t + V-ing

Ví dụ: I was not joking.

Câu ngờ vấn(Yes/No Question)Was/ Were + S + adj/N?

Câu trả lời:
Yes, S + was/were
No, S + wasn’t/weren’t.

Ví dụ: Was Helen the first vĩ đại sign up for this course?

Was/ Were + S + V-ing ?

Câu trả lời:
Yes, S + was/were
No, S + wasn’t/weren’t.

Ví dụ: Was he playing badminton while I was doing homework?

Câu ngờ vấn (WH- question) When/Where/Why/What/How + were/ was + S + (not) + adj/N?

Ví dụ: Why was she so sánh nervous yesterday?

When/Where/Why/What/How + was/ were + S + V-ing?

Ví dụ: Where was he learning at 8 pm yesterday?

Dấu hiệu nhận thấy thì Quá khứ đơn và Quá khứ tiếp diễn

Loại câuQuá khứ đơnQuá khứ tiếp diễn
Dấu hiệu nhận biết Khi vô câu xuất hiện nay những kể từ như:

- yesterday
- in the past
- the day before
- ago
- last (week, year, month)
- những khoảng chừng thời hạn vẫn qua quýt trong thời gian ngày (today, this morning, this afternoon).

Khi vô câu xuất hiện:

- Trạng kể từ chỉ thời hạn như at, in, yesterday
- At that time, at this time, in the past, last (day, night, week, month, year)
- Các cấu hình câu với kể từ “while” và một vài tình huống với “when”

2. Cách người sử dụng thì Quá khứ đơn và Quá khứ tiếp diễn

Đối với thì Quá khứ đơn

Khi nói đến một hành vi với tương quan cho tới quá khứ, thì Quá khứ đơn với cơ hội dùng rõ ràng trong số tình huống như: 

Cách dùngVí dụ
Diễn mô tả những hành vi vẫn xẩy ra và kết đôn đốc trọn vẹn vô quá khứ.World War II was a world war that began in 1939 and ended in 1945.
Diễn mô tả một hành vi lặp chuồn tái diễn vô quá khứ.When I was a little girl, I always read comics.
Diễn mô tả một hành vi xen vào trong 1 hành vi đang được ra mắt vô quá khứ.The children were playing football when their mother came back trang chính.
Diễn đạt một chuỗi bao hàm những hành vi xẩy ra thường xuyên vô quá khứ.Last week, Marina saw má, then cried and yelled so sánh loudly. 
Dùng vô câu ước không tồn tại thiệt.I wished I owned a villa.
Dùng vô câu ĐK loại II (câu ĐK không tồn tại thiệt ở hiện nay tại).If she had a new siêu xe, she would drive it everywhere. 

Đối với thì Quá khứ tiếp diễn

Để nắm vững cách thức vận dụng đúng đắn mang đến thì Quá khứ tiếp tục, bạn cũng có thể người sử dụng trong mỗi tình huống sau:

Cách dùngVí dụ
Dùng nhằm thao diễn mô tả vấn đề, hành vi ra mắt ở 1 thời điểm rõ ràng vô quá khứ.At 9 am yesterday, Jane was teaching in her class. 
Diễn mô tả 2 hành vi đang được xẩy ra bên trên nằm trong 1 thời điểm vô quá khứ.She was cooking while her daughter was watching TV. 
Diễn mô tả một hành vi vô quá khứ tuy nhiên bị con gián đoạn hoặc chen ngang vày một hành vi không giống.Alicia bursted into tears while she was scrolling through the newspaper. 
Dùng nhằm nói tới một hành vi, hoặc vấn đề tái diễn nhiều vô quá khứ với ý xấu đi.Hana was always making noise when I was reading.

3. Bài tập luyện thích nghi với thì Quá khứ đơn

Exercise 1: Viết lại câu quá khứ đơn với những kể từ mang đến trước 

1. It/ be/ rainy/ last night.

…………………………………………………………………………………..……

2. In 1999/ they/ move/ vĩ đại another đô thị.

…………………………………………………………………………………..……

3. My mother/ not/ go/ vĩ đại the pagoda/ a month ago.

…………………………………………………………………………………..……

4. How/ your father/ get there?

…………………………………………………………………………………..……

5. My/ grandmother/ make/ three/ cake/ a/ day/ ago.

…………………………………………………………………………………..……

Exercise 2: Điền dạng chính của động kể từ phù hợp vô câu mang đến trước

1. My elder sister …………… (get) married last year.

2. Dan …………… (come) vĩ đại his grandfather’s house 3 days ago.

3. My PC …………… (be) broken last night.

4. My boyfriend …………… (buy) má a big teddy bear on my birthday last month.

5. We …………… (not be) interested in the film yesterday.

Exercise 3: Viết lại câu quá khứ đơn lịch sự dạng ngờ vấn

1. Hoa went vĩ đại the cinema with her boyfriend last night.

…………………………………………………………………………………..……

2. My grandmother went vĩ đại the market last week.

…………………………………………………………………………………..……

3. Ten sent his quấn a letter apologizing for being late for his appointment yesterday.

…………………………………………………………………………………..……

4. Sammy bought a new computer last month.

Xem thêm: de thi toan lop 2 hoc ki 2 nam 2017

…………………………………………………………………………………..……

5. She walked vĩ đại school.

…………………………………………………………………………………..……

6. My boyfriend  gave má a bouquet of roses.

…………………………………………………………………………………..……

Đáp án

Exercise 1: Viết lại câu quá khứ đơn với những kể từ mang đến trước

1. It was rainy last night.
2. In 1990, they moved vĩ đại another đô thị.
3. My mother did not go vĩ đại the pagoda a month ago./ She didn’t go vĩ đại the church five days ago.
4. How did your father get there?
5. My grandmother made three cakes a day ago.

Exercise 2: Điền dạng chính của động kể từ phù hợp vô câu mang đến trước

1. got
2. came
3. was
4. bought
5. weren’t

Exercise 3: Viết lại câu quá khứ đơn lịch sự dạng ngờ vấn

1. Did Hoa go vĩ đại the cinemas with her boyfriend last night?
2. Did your grandmother go vĩ đại the market last week?
3. Did Ten send his quấn a letter apologizing for being late vĩ đại his appointment yesterday?
4. Did Sammy buy a new computer last month?
5. Did she walk vĩ đại school?
6. Did your boyfriend give you a bouquet of roses?

4. Bài tập luyện thích nghi với thì Quá khứ tiếp diễn

Exercise 1: Chia động kể từ theo mô hình chính nhằm hoàn thành xong câu.

1. She ………………. (call) Mr Lam at 8 last night, but he (not be) ………………. at trang chính. He (study) ………………. at the library.

2. Linh ………………. (not hear) the thunder during the storm last night because she ………………. (sleep)

3. It was beautiful last Monday when I went for a walk in the park. The sun ………………. (shine). The birds ………………. (sing)

4. They ………………. (talk) about something when I………………. (walk) into the bedroom.

5. Linda went vĩ đại her friends ‘house, but her friend ………………. (not be) there. He (play) ………………. soccer in the vacant lot down the street.

6. The boy ………………. (fall) asleep while his mom ………………. (read) him a story.

7. She really enjoyed my holiday last year. While it ………………. (snow) in Malay, the sun ………………. (shine) in Florida.

8. While Mya ………………. (shovel) snow from her driveway yesterday, her boyfriend ………………. (bring) her a cup of hot chocolate.

9. She ………………. (have) a siêu xe accident last month. She ………………. (drive) down the street when suddenly a lorry ………………. (hit) her siêu xe from behind.

10. 5 years ago, the government ………………. (decide) vĩ đại begin a food programme. At that time, many people in the rural areas ………………. (starve) due vĩ đại several years of drought.

Exercise 2: Tìm và sửa lỗi trong số câu bên dưới đây

1. He was play badminton when I called him.

2. Was she study English at 8 p.m. yesterday?

3. What was he tự while his mother was making lunch? 

4. Where did you went last Monday? 

5. He turn on the TV, but nothing happened. 

6. She got up early and have breakfast with her family yesterday morning. 

7. Hoa didn't broke the flower vase. I did. 

8. Last weekend, my friend and I go vĩ đại the beach on the bus.

Đáp án

Exercise 1: Chia động kể từ theo mô hình chính nhằm hoàn thành xong câu.

1. was calling - wasn't - was studying
2. didn't hear - was sleeping
3. was shining - were singing
4. were talking - walked
5. weren't - were playing
6. fell - was reading
7. was snowing - was shining
8. was shoveling - was bringing
9. had - was driving – hit
10. decided - were starving

Exercise 2: Tìm và sửa lỗi trong số câu bên dưới đây

CâuSửa lỗi
1. He was play badminton when I called him.He was playing badminton when I called him.
2. Was she study English at 8 p.m. yesterday?Was she studying English at 8 p.m. yesterday?
3. What was he tự while his mother was making lunch? What was he doing while his mother was making lunch? 
4. Where did you went last Monday? Where did you going last Monday? 
5. He turn on the TV, but nothing happened.He was turning on the TV, but nothing happened. 
6. She got up early and have breakfast with her family yesterday morning. She was getting up early and having breakfast with her family yesterday morning. 
7. Hoa didn't broke the flower vase. I did. Hoa didn't breaking the flower vase. I did. 
8. Last weekend, my friend and I go vĩ đại the beach on the bus.Last weekend, my friend and I were going vĩ đại the beach on the bus.

Bài viết lách bên trên vẫn cung ứng cụ thể những kỹ năng và kiến thức xoay xung quanh thì Quá khứ đơn và Quá khứ tiếp tục với mọi bài xích tập luyện thực hành thực tế cơ phiên bản. Hy vọng nội dung bài viết bên trên vẫn giúp đỡ bạn phân biệt nhanh gọn và dùng thành thục cấu hình nhì thì này, hãy nhớ là tóm thiệt có thể những kỹ năng và kiến thức cơ phiên bản về phong thái dùng, công thức tương tự ghi lưu giữ những tín hiệu nhận thấy căn phiên bản nhé!

Tự tin yêu ghi điểm Khi rèn luyện với IDP!

Bài viết lách bên trên vẫn chỉ ra rằng những kỹ năng và kiến thức tổng quan liêu và bài xích tập luyện khuôn mẫu sẽ giúp đỡ chúng ta hiểu tăng về thì Quá khứ đơn và Quá khứ tiếp tục vô phần tranh tài IELTS.. Hy vọng đó là được xem là mối cung cấp tìm hiểu thêm hữu ích cho chính mình vô quy trình luyện thi đua IELTS. 

Nếu mình thích mò mẫm hiểu tăng về dạng bài xích này, bạn cũng có thể tìm hiểu thêm kho tư liệu luyện thi đua IELTS sẵn với của IDP bao hàm những Hội thảo IELTS, Khóa học tập luyện thi đua và những mẹo kể từ những Chuyên Viên IELTS quốc tế. Vấn đề này tiếp tục giúp đỡ bạn thích nghi với cấu hình bài xích thi đua, học tập cơ hội phân chia thời hạn hợp lý và phải chăng giúp đỡ bạn sẵn sàng nhất rất có thể cho những bài xích đánh giá.

Và khi chúng ta vẫn sẵn sàng, hãy ĐK thi đua IELTS với IDP tức thì hôm nay!

Xem thêm:

Xem thêm: gió mang ký ức thổi thành những cánh hoa

  • Phân biệt thì lúc này đơn và quá khứ đơn

  • Phân biệt thì Tương lai đơn và Tương lai gần

  • Phân biệt thì Hiện bên trên hoàn thành xong và Quá khứ đơn