i really regret that you haven't told me about her family

Câu hỏi:

30/10/2020 37,788

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the sentence that is closest in meaning đồ sộ each of the following questions

Bạn đang xem: i really regret that you haven't told me about her family

I really regret that you haven't told u about her family.

A. If only you would tell u about her family.

B. If only I didn't regret that you hadn't told u about her family.

C. If only you had told u about her family.

Đáp án chủ yếu xác

D. If only you hadn't told u about her family.

Đáp án C

Kiến thức về thức fake định

If only + S+ Ved/V(cột 2) ( phân tách thì vượt lên trước khứ đơn): ước cho tới hiện tại tại

If only + S+ had +VP2: ước cho tới vượt lên trước khứ.

Tạm dịch: Tôi thực sự tiếc vì thế chúng ta chưa tính cho tới tôi về mái ấm gia đình cô ấy.

= Giá tuy nhiên chúng ta kể cho tới tôi về mái ấm gia đình cô ấy.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Television can make things ________ because it presents information in an things effective way.

A. memory 

B. memorial 

C. memorable

D. memorably

Câu 2:

China is one of the most _______ populated areas in the world.

A. wastefully 

B. perfectly

C. densely

D. completely

Xem thêm: Tỷ lệ kèo trực tuyến là gì? Mẹo đặt cược tỷ lệ kèo trực tuyến uy tín

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or 19 on your answer sheet đồ sộ indicate the sentence that best combines each of sentences in the following questions.

My uncle is a businessman. He was ranked the wealthiest of the country.

A. My uncle is a businessman, ranking the weathiest of the country.

B. A businessman, my uncle, was ranked the the weathiest of the country.

C. My uncle, a businessman, was ranked the weathiest of the country.

D. A businessman, who is my uncle, was ranked the weathiest of the country. 

Câu 4:

People are not aware ______ the problem of overpopulation.

A. for

B. of 

C. at 

D. in

Câu 5:

Which channel tự you   ______ đồ sộ someone who likes animals?

A. suggest

B. recommend 

C. tell

D. talk

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

A. playwright

B. active

C. global

Xem thêm: xiếc khỉ

D. tonight

TÀI LIỆU VIP VIETJACK