if loại 2

Câu ĐK loại 2 trực thuộc chuỗi bài học kinh nghiệm về câu điều kiện nhưng mà bạn phải bắt vững chắc nhằm không xẩy ra lầm lẫn với những loại sót lại. Để giúp cho bạn học tập vững vàng kỹ năng, IELTS Fighter tiếp tục share cho mình kỹ năng tổng quát mắng về câu ĐK loại 2 và cơ hội dùng nó rời khỏi sao nhé!

Định nghĩa

Ví dụ câu ĐK loại 2

Bạn đang xem: if loại 2

Câu ĐK loại 2 được dùng để diễn miêu tả một hành vi, vụ việc ko thể xẩy ra vô thời điểm hiện tại hoặc sau này nhờ vào một ĐK không tồn tại thiệt ở thời điểm hiện tại.

Câu ĐK loại 2 hoặc câu ĐK rằng công cộng luôn luôn bao gồm 2 mệnh đề: Mệnh đề chủ yếu (mệnh đề kết quả) và Mệnh đề if (mệnh đề điều kiện) và 2 mệnh đề này rất có thể thay đổi vị trí lẫn nhau vô câu.

Công thức

Mệnh đề if

Mệnh đề chính

If + S + V (past simple)

S + would/ could + V-inf

Lưu ý:

- Động kể từ “to be” ở mệnh đề if luôn luôn được phân tách là were ở toàn bộ những ngôi.

- Trong mệnh đề chủ yếu, would/wouldn’t được dùng làm giả thiết chung quy một sản phẩm ngược ngược với hiện nay tại còn could/ couldn’t được dùng làm nhấn mạnh vấn đề fake thiết về kỹ năng (có thể hay là không thể thực hiện gì) ngược ngược với thời điểm hiện tại.

- Ngoài wouldcould, tất cả chúng ta rất có thể dùng những trợ động kể từ khác ví như might, should, had đồ sộ, ought đồ sộ trong mệnh đề chủ yếu của câu ĐK loại 2.

Ví dụ: Pete could buy this máy vi tính if he had more money. (Pete rất có thể tiếp tục mua sắm cái máy vi tính này nếu như anh ấy có rất nhiều chi phí rộng lớn.)

If I were you, I wouldn’t worry too much about it. (Nếu tôi là chúng ta, tôi tiếp tục không thực sự lo ngại về điều này.)

Cách dùng

Cách dùng

Ví dụ

Dùng nhằm biểu diễn miêu tả một hành vi, vụ việc rất có thể sẽ không còn xẩy ra vô tương lai

If I were rich, I would buy that siêu xe. (Nếu tôi phú quý, tôi tiếp tục mua sắm con xe ê.)

Dùng nhằm khuyên nhủ, kiến nghị hoặc yêu thương cầu

I wouldn’t buy it if I were you. (Tôi sẽ không còn mua sắm nó nếu như tôi là chúng ta.)

Đảo ngữ câu ĐK loại 2

If + S + V (past simple), S + would/ could + V-inf

→ Were + S + N/ Adj/ đồ sộ V, S + would/ could + V-inf

Ví dụ: If I were you, I wouldn’t drink that smoothie. (Nếu tôi là chúng ta, tôi sẽ không còn tợp ly sinh tố ê đâu.)

→ Were I you, I wouldn’t drink that smoothie.

If this purse weren’t ví expensive, I would buy it. (Nếu cái ví này không thực sự giắt, tôi tiếp tục mua sắm nó.)

→ Weren’t this purse ví expensive, I would buy it.

If you took that music class, you could play the piano. (Nếu chúng ta nhập cuộc lớp học tập nhạc ê, bạn cũng có thể đùa piano.)

→ Were you đồ sộ take that music class, you could play the piano.

Biến thể của câu ĐK loại 2

Biến thể mệnh đề if

If + S + were + V-ing, S + would/ could + V-inf

Ví dụ: If I were listening đồ sộ music, I wouldn’t hear what you said. (Nếu tôi đang được nghe nhạc, tôi sẽ không còn nghe thấy những gì chúng ta rằng.)

If + S + had + PII, S + would/ could + V-inf

Ví dụ: If I had had a map, I wouldn’t get lost. (Nếu tôi đem phiên bản đồ gia dụng, tôi tiếp tục không xẩy ra lạc.)

Biến thể mệnh đề chính

If + S + V (past simple), S + would/ could + be + V-ing

Ví dụ: If it were Monday, I would be working at the company. (Nếu thời điểm ngày hôm nay là loại Hai, tôi tiếp tục đang được thao tác làm việc ở doanh nghiệp.)

If + S + V (past simple), S + V (past simple)

Ví dụ: If I finished my work yesterday, I was không tính phí today. (Nếu ngày qua tôi vẫn triển khai xong việc làm của tớ thì thời điểm ngày hôm nay tôi vẫn rảnh rỗi.)

Bài tập luyện đem đáp án

Bài 1. Chọn đáp án chính.

1. If I (were/was/would be) ....................... rich, I (will try/would try/tried) ....................... đồ sộ help the poor.

2. What (would you do/will you do/did you do) ....................... if you (see/would see/saw) ....................... a huge spider in your shoe?

3. If I (was/would be/were) ....................... you, I (asked/would ask/will ask) ....................... for their help.

4. If he (finded/would find/found) ....................... a wallet in the street, he (would take/took/taked) ....................... it đồ sộ the police.

5. If she (were/was/would be) ....................... a colour, she (is/would be/were) ....................... red.

6. They (were/would be/will be) ....................... terrified if they (saw/see/would see) ....................... aliens in their garden.

Bài 2. Cho dạng chính của động kể từ vô ngoặc, dùng câu ĐK loại 2.

1. If I (have) ....................... a lot of money, I (buy) ....................... a yacht.

2. If I (be) ....................... a baby, I (cry) ....................... all of the time.

3. If she (eat) ....................... lots of chocolate, she (have) ....................... bad teeth.

4. If I (not have) ....................... a pencil, I (borrow) ....................... one.

5. If he (not have to) ....................... go đồ sộ school, he (watch) ....................... television all day.

6. If she (have) ....................... good grades, she (be) ....................... happy.

7. My quấn (be) ....................... very pleased if I (finish) ....................... the job.

8. I (not go) ....................... đồ sộ school if I (have) ....................... a bad cold.

9. If she (earn) ....................... some money, she (buy) ....................... a new dress.

10. If I (invite) ....................... fifty friends đồ sộ my birthday các buổi party, my parents (be) ....................... mad.

Bài 3. Cho dạng chính của động kể từ vô ngoặc, dùng câu ĐK loại 2.

1. If he (start) ....................... at once, he (arrive) ....................... there by midday.

2. Tom (be) ....................... sick if he (eat) ....................... all those chocolates.

3. If I (lose) ....................... my glasses, I (not be) ....................... able đồ sộ read.

4. You (become) ....................... ill if you (forget) ....................... your jacket.

5. If the weather (get) ....................... colder, I (buy) .......................a new coat.

Bài 4. Chọn đáp án chính.

1. If I (win/won/had won) ....................... the lottery, I (am/will be/would be/would have been) ....................... a millionaire.

2. If I (am/were/will be/had been) ....................... rich, I (will quit/would quit/quit) ....................... my job.

3. I (travel/would travel/will travel) ....................... around the world if I (quit/will quit/would quit) ....................... my job.

Xem thêm: Cập Nhật Bảng Xếp Hạng Bóng Đá Ý Mới Nhất

4. I (buy/will buy/would buy) ....................... anything I want if I (get/got/will get/would get) ....................... that jackpot.

5. I (buy/will buy/would buy/would have bought) ....................... the most expensive siêu xe if I (want/wanted/will want/would want) ........................

6. If I (travel/traveled/would travel) ....................... somewhere, I (stay/will stay/would stay/would have stayed) ....................... in the most luxurious hotels.

7. But I (am not/will not be/would not be) ....................... too materialistic if I (have/had/will have/would have) ....................... millions of dollars.

8. I (help/will help/would help) ....................... the poor if I (become/became/had become) ....................... a millionaire.

9. I (give/will give/would give) ....................... some money đồ sộ charities, if I (am/will be/would be/were) ....................... rich.

10. If I (have/had/will have/would have) ....................... millions of dollars, I (am not/will not be/would not be) ....................... mean.

Bài 5. Cho dạng chính của động kể từ vô ngoặc, dùng câu ĐK loại 2.

- If we (have) ....................... a yacht, we (sail) ....................... the seven seas.

- If he (have) ....................... more time, he (learn) ....................... karate.

- If they (tell) ....................... their father, he (be) ....................... very angry.

- She (spend) ....................... a year in the USA if it (be) ....................... easier đồ sộ get a green thẻ.

- If their son (be) ....................... taller, he (be) ....................... a model.

- We (help) ....................... you if we (know) ....................... how.

- My brother (buy) ....................... a sport siêu xe if he (have) ....................... enough money.

- If I (feel) ....................... better, I (go) ....................... đồ sộ the cinema with you.

- If you (go) ....................... by xe đạp more often, you (not be) ....................... ví flabby.

- She (not talk) ....................... đồ sộ you if she (be) ....................... mad at you.

Đáp án

Bài 1.

1. were; would try

2. would you do; saw

3. were; would ask

4. found; would take

5. were; would be

6. would be; saw

Bài 2.

1. had; would buy

2. were; would cry

3. ate; would have

4. didn’t have; would borrow

5. didn’t have to; would watch

6. had; would be

7. would be; finished

8. wouldn’t go; had

9. earned; would buy

10. invited; would be

Bài 3.

1. started; would arrive

2. would be; ate

3. lost; wouldn't be

4. would become; forgot

5. got; would buy

Bài 4.

1. won; would be

2. were; would quit

3. would travel; quit

4. would buy; got

5. would buy; wanted

6. traveled; would stay

7. would not be; had

8. would help; became

9. would give; were

10. had; would not be

Bài 5.

- had; would sail

- had; would learn

- told; would be

- would spend; were

- were; could be

- would help; knew

- would buy; had

- felt; would go

Xem thêm: bai thu hoach nghi quyet trung uong 6 khoa 12

- went; would not be

- would not talk; were

Vậy là vẫn kết thúc giục bài học kinh nghiệm về câu ĐK loại 2 rồi. Các chúng ta vẫn nắm rõ được kỹ năng hoặc chưa? Nếu ko thì nên comment xuống vùng bên dưới nhằm IELTS Fighter giúp cho bạn nhé. Chúc bàn sinh hoạt giờ đồng hồ Anh hiệu quả!