impression đi với giới từ gì

Impression lên đường với giới kể từ gì?

Impression rất có thể lên đường với giới kể từ “of” hoặc “on”.

impression đi với giới từ gì

Bạn đang xem: impression đi với giới từ gì

(have/ get) impression of somebody/ something: đem tuyệt hảo về ai/ loại gì

Ví dụ:

 •  What was your impression of Jennie’s husband? (Ấn tượng của người tiêu dùng về ck Jennie như vậy nào?)
 • I didn’t get much of an impression of this road because it was dark and raining when our siêu xe broke down. (Tôi không tồn tại rất nhiều tuyệt hảo về tuyến đường này vì thế trời đang được tối và mưa khi xe cộ của công ty chúng tôi bị hỏng.)

(have/ create/ give/ make/ leave) impression on somebody: đem ấn tượng/ tác động lên ai đó

Ví dụ: 

 • I’m sánh disappointed that my confession made no impression on Mary. (Tôi thấy tuyệt vọng vì thế câu nói. tỏ tình của tôi chẳng khiến cho Mary thấy ấn tượng)
 • The music show left a deep impression on all audience. (Chương trình ca nhạc đang được tạo ra một tuyệt hảo rất rất thâm thúy so với từng người theo dõi.)

Ngoài đi ra, tất cả chúng ta rất có thể dùng impression với 1 mệnh đề với cấu trúc: have/ get impression that.

Ví dụ:

Xem thêm: excel google

 • When I first met him I had the impression that he was a shy boy. (Lần đầu tôi bắt gặp anh ấy, tôi đang được đem tuyệt hảo rằng anh ấy là một trong chàng trai rất rất rụt rè.)
 • My mother got the first impression that my boyfriend was a kind guy. (Mẹ tôi đem tuyệt hảo lúc đầu rằng các bạn trai tôi là một trong người rất rất đàng hoàng.)

>>> [XEM THÊM] Put lên đường với giới kể từ gì? 30+ phrasal verb (cụm động từ) với put

Bài tập luyện áp dụng

Chọn đáp án trúng nhất cho tới những câu bên dưới đây

1. Alan liked the xinh tươi girl who transferred to lớn school last month, sánh he tried to lớn make an impression ___________ her.

 1. on
 2. at
 3. by
 4. under

2. Every employee in the company works in a state of fear __________ the bad impression of the quấn.

Xem thêm: định vị bưu gửi viettel

 1. on
 2. at
 3. under 
 4. by

3. I don’t think I have any impression __________ Tom’s wife.

 1. on
 2. of
 3. under
 4. by

4. For bủ, ___________ impression is really important. Therefore, if you want to lớn get this job, you should be on time. 

 1. first
 2. second
 3. last
 4. no

5. My younger brother is trying to lớn ____________ a good impression with his crush by getting good grades for the final tests. 

 1. do
 2. have
 3. attain
 4. make