study hard or you won't pass the exam

Khách

Khách

Bạn đang xem: study hard or you won't pass the exam

Hãy nhập thắc mắc của người sử dụng nhập phía trên, nếu như trong trường hợp là thông tin tài khoản VIP, các bạn sẽ được ưu tiên vấn đáp.

  • Tất cả
  • Câu căn vặn hay
  • Chưa trả lời
  • Câu căn vặn vip

Tự Nguyên QUANG

Kurouba Ryousuke

28 mon 2 khi 14:07

If you study hard, you won'f fail the exam.

Tự Nguyên QUANG

Kurouba Ryousuke

28 mon 2 khi 13:46

\(\text{If you study hard, you won't fail the exam.}\)

Nguyễn Báo Vy

28 mon 2 khi 13:56

Answer :

If you study hard, you won't fail the exam

@Nae

Quỳnh 9/2 Mai

Cao Tùng Lâm

19 mon 12 2021 khi 17:58

8 / study hard and you will pass the exam .

-> if you study hard, you will pass the exam

9/"Can you speak Vietnamese, Maryam?"Nam asked.

->Nam asked Maryam if she could speak Vietnamese.

10/ Why don't we go đồ sộ the countryside this weekend?''

->Minh suggested going đồ sộ the countryside that weekend.

Nguyễn Thị Minh Thu

19 mon 12 2021 khi 18:00

8 / study hard and you will pass the exam . -> if you study hard, you will pass the exam 9/"Can you speak Vietnamese, Maryam?"Nam asked. ->Nam asked Maryam if she could speak Vietnamese. 10/ Why don't we go đồ sộ the countryside this weekend?'' ->Minh suggested going đồ sộ the countryside that weekend.

Kenny

Kenny 30 mon 11 2021 khi 8:08

🏳️‍🌈Wierdo🏳️‍🌈

30 mon 11 2021 khi 8:14

1, If you don't study hard, you will fail the exam

=> If you study hard, you won't fail the exam

2, If you don't work hard, you will fail the examination

=> If you work hard, you won't fail the examination

3, If you don't water flowers, they will die

=> If you water flowers, they won't die

4, If we don't keep the environment clean, we won't have an ideal place đồ sộ live 

=> If we keep the environment clean, we will have an ideal place đồ sộ live

5, If you get up early, you won't be late for school

=> If you don't get up early, you will be late for school

Sun Trần

30 mon 11 2021 khi 8:21

1. Study hard or you will fail the exam.

→ If you don't study hard, you will fail the exam.

→ If you study hard, you won't fail the exam.

2. Work hard or you won’t pass your examination.

→ If you don't work hard, you won't pass your examination.

→ If you work hard, you will pass your examination.

3. Water flowers or they will die.

→ If you don't water flowers, they will die

→ If you water flowers, they won't die.

4. Keep the environment clean or we won’t have an ideal place đồ sộ live.

→ If we don't keep the environment clean, we won't have an ideal place đồ sộ live

→ If we keep the environment clean, we will have an ideal place đồ sộ live.

5. Get up early or you’ll be late for school.

→ If you don't get up early, you will be late for school.

→ If you get up early, you won't be late for school.

* Nhìn công cộng thì đó là những câu ĐK loại 1 cơ bạn dạng. Mình cho tới xác minh và phủ toan thực hiện trở nên 2 dạng câu.

* Cấu trúc:

- Câu ĐK loại 1: If + Present simple, S + will/can + V (bare)

- Câu ĐK loại 2: If + Past simple, S + would/could + V (bare)

- Câu ĐK loại 3: If + Past perfect, S + would have + VPII

chitoivoi123

Minh Nguyệt

21 mon 7 2020 khi 10:24

1. Computers are used đồ sộ bởi a lot of jobs these days

2. Study harder and you will pass the exam

_silverlining

21 mon 7 2020 khi 10:53

used đồ sộ chỉ thói thân quen nhập qk

còn ở naỳ người sử dụng tiêu cực mới mẻ hợp

Bùi Thọ Anh

Dương Minh

Nguyen Hoang Hai

26 mon 5 2019 khi 7:15

If you don’t study hard, you will fail the final exam.

Nguyễn Báo Vy

28 mon 2 khi 13:56

Answer :

If you study hard, you won't fail the exam

@Nae

EDOGAWA CONAN

minh nguyet

28 mon 12 2018 khi 16:25

1 . The children ( play ) ..........are playing....................... football at the moment .

2 . If you ( study ) ........study............................. harder , you will pass the exam .

Trà My

28 mon 12 2018 khi 16:25

1 . The children ( play ) ................are playing................. football at the moment .

2 . If you ( study ) ..............study....................... harder , you will pass the exam

EDOGAWA CONAN

Chippy Linh

2 mon 11 2018 khi 16:02

rewrite the following sentences .

1 / study hard and you will pass the exam .

- if you study hard, you will pass the exam

2 , save some money or you won't able đồ sộ buy the house .

- if you don't save some money, you won't able đồ sộ buy the house.

3 , be good or your parents will be very unhappy .

- if you aren't good, your parents will be very unhappy

4 , bởi it carefully or you will feel sorry afterwards .

- if you don't bởi it carefully, you will feel sorry afterwards

5 , ask him first and he will offer đồ sộ help .

- if you ask him first, he will offer đồ sộ help

6 , be calm or you will make a wrong decision .

- if you aren't calm, you will make a wrong decision

7 , be careful or you will cut yourself with that knife .

- if you aren't careful, you will cut yourself with that knife

minh nguyet

2 mon 11 2018 khi 16:05

rewrite the following sentences .

1 / study hard and you will pass the exam .

- if you study hard, you will pass the exam..................

2 , save some money or you won't able đồ sộ buy the house .

- if you save some money, you will be able đồ sộ buy the house

3 , be good or your parents will be very unhappy .

- if you be good, your parents will be very happy

4 , bởi it carefully or you will feel sorry afterwards .

- if not bởi it carefully, you will feel sorry afterawards

5 , ask him first and he will offer đồ sộ help .

- if you ask him first, he will offer đồ sộ help

6 , be calm or you will make a wrong decision .

- if you not be calm, you will make a wrong decision

7 , be careful or you will cut yourself with that knife .

- if you not be careful, you will cutyourself with that knife

Nguyễn Khánh Linhh

Đỗ Thanh Hải

25 mon 7 2021 khi 13:21

1.He works hard and he will pass the exam

-> If he works hard,  he will pass the exam

2.He didn't pass the exam because he didn't work hard

-> If he had worked hard, he would have passed the exam 

3. We can avoid waiting by booking the tickets in advance

-> If we book the tickets in advance, we can avoid waiting 

4.She didn't hurry, sánh she missed the train

->Were she đồ sộ hurry, she wouldn't miss the train

5.They wanted đồ sộ buy the house, but they hadn't have enough money

-> If they had had enough money, they would have bought the house

6.We must go now or we'll be late

->If we don't go now,  we'll be late

7.He was planning đồ sộ go đồ sộ the teacher training college but his father died

-> If his father hadn't died, he would have gone  to the teacher training college

8.They didn't follow the map,sánh they got lost

->If they had followed the map, they wouldn't have got lost

9.I'm having a lot of troubles now because I lost my passport last week

->If I hadn't lost my passport last week, I wouldn't have a lot of trouble now

10.If you don't watch the programme,you can't really guide

->Unless you  watch the programme,you can't really guide

Khinh Yên

25 mon 7 2021 khi 13:23

Rewrite the following sentences

1.He works hard and he will pass the exam

-> If he works hard, he won't pass the exam

2.He didn't pass the exam because he didn't work hard

-> If he had worked hard, he would have passed the exam

3. We can avoid waiting by booking the tickets in advance

-> If  we look the tickets in advance, we can avoid waiting

4.She didn't hurry, sánh she missed the train

->Had she hurried, she wouldn't have missed the train

5.They wanted đồ sộ buy the house, but they hadn't have enough money

-> If they had got enough money, they would have bought the house

6.We must go now or we'll be late

->If we don't go, we'll be late

7.He was planning đồ sộ go đồ sộ the teacher training college but his father died

-> If his father hadn't died, he would have planned đồ sộ go đồ sộ teach training college

8.They didn't follow the map,sánh they got lost

->If  they had followed the map, they wouldn't have lost

9.I'm having a lot of troubles now because I lost my passport last week

->If I hadn't lost my passport last week, I wouldn't have a lot of trouble now

10.If you don't watch the programme,you can't really guide

->Unless you  watch the programme,you can't really guide