the student next to me kept chewing gum. that bothered me a lot

Câu hỏi:

02/04/2020 39,305

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Bạn đang xem: the student next to me kept chewing gum. that bothered me a lot

The student next to tát bu kept chewing gum. That bothered bu a lot

A. The student next to tát bu kept chewing gum, that bothered bu a lot

B. The student next to tát bu kept chewing gum, which bothered bu a lot

Đáp án chủ yếu xác

C. The student next to tát bu kept chewing gum bothering bu a lot

D. The student next to tát bu kept chewing gum bothered bu a lot

Đáp án B

Giải thích: Câu gốc dùng đại kể từ "that" để thay thế thế mang lại toàn cỗ câu đứng trước.

Dịch nghĩa: Học sinh ở bên cạnh tôi cứ nhai kẹo cao su thiên nhiên. Điều cơ phiền phức tôi cực kỳ nhiều.

Phương án B dùng đại kể từ mối liên hệ “which” để thay thế thế mang lại toàn cỗ vế câu phía đằng trước.

Dịch nghĩa: The student next to tát bu kept chewing gum, which bothered bu a lot. = Học sinh ở bên cạnh tôi cứ nhai kẹo cao su, điều phiền phức tôi cực kỳ nhiều.

Đây là phương án có nghĩa của câu sát với nghĩa câu gốc nhất.

A. The student next to tát bu kept chewing gum, that bothered bu a lot. = Học sinh ở bên cạnh tôi cứ nhai kẹo cao su, điều phiền phức tôi cực kỳ nhiều.

Đại kể từ mối liên hệ “that” ko người sử dụng vô mệnh đề mối liên hệ ko xác lập.

C. The student next to tát bu kept chewing gum bothering bu a lot. = Học sinh ở bên cạnh tôi cứ nhai kẹo cao su thiên nhiên phiền phức tôi cực kỳ nhiều.

Không thể rút gọn gàng đại kể từ mối liên hệ khi đại kể từ cơ thay cho thế mang lại toàn cỗ vế câu đứng trước.

D. The student next to tát bu kept chewing gum bothered bu a lot. = Học sinh ở bên cạnh tôi cứ nhai kẹo cao su thiên nhiên bị làm phiền tôi cực kỳ nhiều.

Không thể rút gọn gàng đại kể từ mối liên hệ khi đại kể từ cơ thay cho thế mang lại toàn cỗ vế câu đứng trước. Hơn nữa động kể từ ko mang tính chất tiêu cực nên ko thể rút gọn gàng trở thành “bothered”.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Transportation has been made much easier thanks to tát the invention of cars. However, cars are the greatest contributor of air pollution

A. The invention of cars has made transportation much easier, but cars are among the greatest contributors of air pollution

B. Although the invention of cars has made transportation much easier, people use cars to tát contribute to tát the pollution of air

C. Although the invention of cars has made transportation much easier, cars are the greatest contributor of air pollution

D. However easier the invention of cars has made transportation, it is cars that are among the greatest contributors of air pollution

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions.

Not until late 1960s ___________ on the moon

A. that Americans walked

B. did Americans walk 

C. when did Americans walk

Xem thêm: giá trị biểu thức

D. when Americans walked

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions.

Neither Peter nor his parents ____________ going to tát spend the summer abroad

A. is

B. are 

C. was 

D. has been

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions.

When she died, she gave _________ all her money to tát a charity for cats.

A. away

B. out

C. on

D. off

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions.

The university is proud of their students,   ________ earn national recognition

A. many of who

B. many of whom

C. that

D. whom

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions.

I don’t think you have been watering the plants near the gate. The soil is ____________

A. as dry as rice

B. as dry as a tile 

C. as dry as a bone

Xem thêm: giá vàng doji

D. as dry as wood

TÀI LIỆU VIP VIETJACK