câu điều kiện loại 0

Nằm vô chuỗi những bài học kinh nghiệm về câu điều kiện, câu điều kiện loại 0 thông thường xuyên được dùng nhất vô giờ đồng hồ Anh hoặc những bài bác đánh giá ngữ pháp. Bài ghi chép này, IELTS Fighter tiếp tục ra mắt cụ thể về khái niệm, công thức, cách sử dụng và bài bác luyện về câu điều kiện loại 0 nhằm chúng ta cầm vững chắc kiến thức và kỹ năng nhé!

Định nghĩa

Ví dụ câu điều kiện loại 0

Bạn đang xem: câu điều kiện loại 0

Câu ĐK loại 0 được dùng nhằm trình diễn mô tả một thực sự rõ ràng hoặc mang tính chất khoa học tập, chân lý hoặc thói thân quen tiếp tục xẩy ra Lúc ĐK được nhắc xẩy ra trước.

Câu ĐK loại 0 hoặc câu điều kiện rằng công cộng luôn luôn bao gồm 2 mệnh đề: Mệnh đề chủ yếu (mệnh đề kết quả) và Mệnh đề if (mệnh đề điều kiện) và 2 mệnh đề này rất có thể thay đổi vị trí lẫn nhau vô câu.

Công thức

Mệnh đề if

Mệnh đề chính

If + S + V (present simple),

S + V (present simple)

Lưu ý: 

1. Mệnh đề chủ yếu rất có thể ở dạng câu khẩu lệnh, đòi hỏi.

2. if rất có thể được thay đổi trở nên when vô câu điều kiện loại 0 nhưng mà không bao giờ thay đổi chân thành và ý nghĩa câu.

Ví dụ: The plants get wet if it rains. (Cây cối bị ẩm nếu như trời mưa.)

If you don’t succeed at the first time, try again. (Nếu chúng ta ko thành công xuất sắc ở chuyến thứ nhất, demo lại.)

When it’s cold, I usually don’t leave the house. (Khi trời rét, tôi thông thường ko thoát khỏi mái ấm.)

Cách dùng

Cách dùng

Ví dụ

Dùng nhằm trình diễn mô tả một thực sự hiển nhiên

If you heat ice, it melts. (Nếu chúng ta thực hiện rét đá, nó sẽ bị tan chảy.)

Dùng nhằm đòi hỏi, nhờ vả, hỗ trợ hoặc nhắn nhủ một điều gì đó

If you can play UNO, teach bu how đồ sộ play. (Nếu chúng ta cũng có thể đùa UNO, hãy dạy dỗ tôi lối chơi.)

Dùng nhằm trình diễn mô tả một thói thân quen, hành vi hoặc vụ việc xẩy ra thông thường xuyên

I usually cycle on weekends if the weather is good. (Tôi thông thường giẫm xe cộ vô vào buổi tối cuối tuần nếu như không khí chất lượng.)

Đảo ngữ câu điều kiện loại 0

If + S + V (present simple), S + V (present simple)

→ Should + S + V-inf, S + V (present simple)

Ví dụ: If it rains, the plants get wet. (Nếu trời mưa, cây trồng sẽ ảnh hưởng ẩm.)

→ Should it rain, the plants get wet.

Bài tập

Bài 1. Cho dạng đích của động kể từ vô ngoặc, dùng câu điều kiện loại 0.

1. If I (wake up) ……………………….. late, I (be) ……………………….. late for work.

2. If my husband (cook) ……………………….., he (burn) ……………………….. the food.

3. If Julie (not/wear) ……………………….. a hat, she (get) ……………………….. sunstroke.

4. If children (not/eat) ……………………….. well, they (not/be) ……………………….. healthy.

5. If you (mix) ……………………….. water and electricity, you (get) ……………………….. a shock.

6. If people (eat) ……………………….. too many sweets, they (get) ……………………….. fat.

7. If you (smoke) ……………………….., you (get) ……………………….. yellow fingers.

8. If children (play) ……………………….. outside, they (not/get) ……………………….. overweight.

9. If you (heat) ……………………….. ice, it (melt) ………………………... .

10. If I (speak) ……………………….. đồ sộ John, he (get) ……………………….. annoyed.

11. I (feel) ……………………….. good the next day if I (go) ……………………….. đồ sộ bed early.

12. Lots of people (come) ……………………….. if Jenny (have) ……………………….. a tiệc ngọt.

13. She (buy) ……………………….. expensive clothes if she (go) ……………………….. shopping.

14. My daughter (pass) ……………………….. her exams if she (work) ……………………….. hard.

15. David (be) ……………………….. sick if he (drink) ……………………….. milk.

16. The river (freeze) ……………………….. if it (be) ……………………….. very cold.

17. I (like) ……………………….. đồ sộ visit the museums if I (be) ……………………….. in a new thành phố.

18. I (cycle) ……………………….. đồ sộ work if the weather (be) ……………………….. fine.

19. If we (throw) ……………………….. a ball against a wall, it (bounce) ……………………….. back. 

20. Everybody (be) ……………………….. grumpy if it (rain) ……………………….. a lot.

Bài 2. Cho dạng đích của động kể từ vô ngoặc, dùng câu điều kiện loại 0.

1. If you (study) ……………………….. hard, you (be) ……………………….. a good student.

2. If it (rain) ……………………….., you (get) ……………………….. wet.

3. If you (mix) ……………………….. red and yellow, you (get) ……………………….. orange.

4. If he (work) ……………………….. a lot, he (earn) ……………………….. a lot of money.

5. If she (wear) ……………………….. a xanh xao dress, she (look) ……………………….. great.

6. If we (watch) ……………………….. TV, we (enjoy) ……………………….. a lot.

7. If he (play) ……………………….. football, he (get) ……………………….. tired.

Xem thêm: bài hát đồ dùng bé yêu

8. If I (eat) ……………………….. too much, I (feel) ……………………….. bad.

Bài 3. Cho dạng đích của động kể từ vô ngoặc.

1. If it (not rain) ……………………….., plants cannot grow.

2. If I (try) ……………………….. đồ sộ cook, I ruin the food.

3. If you smoke, your skin (age) ……………………….. more quickly.

4. If you pour oil into water, it (float) ……………………….. .

5. I feel good if you (visit) ……………………….. bu regularly.

6. Water evaporates if you (boil) ……………………….. it.

7. Deren (cycle) ……………………….. đồ sộ work if the weather is good.

8. I feel sick if I (eat) ……………………….. too much chocolate.

9. You need đồ sộ take my sister đồ sộ the hospital if she (drink) ……………………….. milk as she is allergic đồ sộ it.

10. If Andy (go) ……………………….. đồ sộ bed late, he cannot wake up early.

Đáp án

Bài 1.

1. wake up; am

2. cooks; burns

3. doesn’t wear; gets

4. don’t eat; aren’t

5. mix; get

6. eat; get

7. smoke; get

8. play; don’t get

9. heat; melts

10. speak; gets

11. feel; go

12. come; has

13. buys; goes

14. passes; works

15. is; drinks

16. freezes; is

17. like; am

18. cycle; is

19. throw; bounces

20. is; rains

Bài 2.

1. study; are

2. rains; get

3. mix; get

4. works; earns

5. wears; looks

6. watch; enjoy

7. plays; gets

8. eat; feel

Bài 3.

1. doesn’t rain

2. try

3. ages

4. floats

5. visit

6. boil

7. cycles

8. eat

Xem thêm: anydesk download

9. drinks

10. goes

Đến đấy là đã mất bài học kinh nghiệm rồi. Các chúng ta ghi nhớ kỹ kiến thức và kỹ năng đế không trở nên khuyết điểm quý phái những câu ĐK không giống. Nếu chúng ta với thắc mắc hoặc góp phần chủ kiến thì nên comment xuống vùng bên dưới nhằm lực lượng IELTS Fighter trả lời nhé. Chúc bạn làm việc giờ đồng hồ Anh hiệu quả!