hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Bên cạnh những group kể từ vựng ghi điểm, định nghĩa về những thì vô Tiếng Anh cũng là 1 góc nhìn ngữ pháp cần thiết các bạn tránh việc bỏ dở. Khi nói đến một hành vi xẩy ra vô quá khứ, nhiều lúc các bạn sẽ do dự rằng” “Liệu hành vi được nói tới vô bài bác này nên được phân tách ở thì Hiện bên trên trả thành hoặc thì Hiện bên trên hoàn thành xong tiếp diễn?”

Để khiến cho bạn nắm vững về cấu tạo rưa rứa cách sử dụng trúng của những mái ấm điểm ngữ pháp này, nội dung bài viết tiếp sau đây tiếp tục thể hiện bảng đối chiếu cụ thể kể từ định nghĩa, cấu tạo cho tới cách sử dụng của nhì thì này. Từ ê, các bạn sẽ với ánh nhìn tổng quát mắng rộng lớn về nhì kể từ này nhằm mục đích tránh khỏi những tội tình ko xứng đáng với nhé.

Bạn đang xem: hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Định nghĩa thì Hiện bên trên hoàn thành xong và Hiện bên trên hoàn thành xong tiếp diễn

Hiện bên trên trả thànhHiện bên trên hoàn thành xong tiếp diễn
Thì Hiện bên trên hoàn thành xong (Present perfect tense) dùng làm trình diễn miêu tả một hành vi, vụ việc chính thức vô quá khứ, kéo dãn dài cho tới lúc này tuy nhiên ko nói lại thời hạn ra mắt hành vi ê nữa. 

Ví dụ:
They

have eaten the pizza.
She has lived in Ha Long since she was a little girl. 
Thì Hiện bên trên hoàn thành xong tiếp nối (Present perfect continuous tense) được dùng nhằm chỉ vụ việc xẩy ra vô quá khứ tuy nhiên vẫn còn đấy nối tiếp ở lúc này và hoàn toàn có thể vẫn còn đấy tiếp nối vô sau này. Thì này nhấn mạnh vấn đề thời hạn xẩy ra vụ việc.

Ví dụ:
I

have been studying at this school for 3 years.
I am very tired now because I have been working hard for 8 hours.

Sự không giống nhau thân mật thì lúc này hoàn thành xong tiếp nối với thì lúc này trả thành: Thì Hiện bên trên hoàn thành xong tiếp nối nhấn mạnh vấn đề sự tiếp nối kéo dãn dài của hành vi kể từ quá khứ cho tới lúc này. Trong Lúc ê, Thì Hiện bên trên hoàn thành xong có công dụng nhấn mạnh vấn đề thành quả của hành vi bên trên thời khắc lúc này.

Phân biệt công thức thì Hiện bên trên hoàn thành xong và thì Hiện bên trên hoàn thành xong tiếp diễn

Loại câuHiện bên trên Hoàn thànhHiện bên trên hoàn thành xong tiếp diễn
Thể khẳng địnhS + have/ has + V3/ed + (object)

Ví dụ: My aunt has just bought a house.

S + have/has + been + V-ing + (object).

Ví dụ: I have been waiting here for over 4 hours!

Thể phủ địnhS + have/ has + NOT +  V3/ed + (O)

Ví dụ: Anna has not finished her homework yet. 

S + have/ has + not + been + V-ing

Ví dụ: They haven't been playing đoạn phim games since last month.

Câu nghi ngại vấn(Yes/No Question)Have/ Has + S + V3/ed + (object)?

Câu trả lời:
Yes, S+ have/ has.
No, S + haven’t/ hasn’t.

Ví dụ: Have your parents ever visited Korea? Yes, they have.

Have/ has + S + been + V-ing?

Câu trả lời:
Yes, S + has/have.
No, S + has/have + not.

Ví dụ: Has he been working at that school for three years?

Câu nghi ngại vấn (WH- question) When/Where/Why/What/How + have/ has + S + (not) + V3/ed + (O)?

Ví dụ: Why hasn’t that customer called us?

When/Where/Why/What/How + + have/ has + S + been + V-ing + (O)?

Ví dụ: What have you been doing for the last 1 hour?

Dấu hiệu nhận ra thì Hiện bên trên hoàn thành xong và thì Hiện bên trên hoàn thành xong tiếp diễn

Loại câuHiện bên trên trả thànhHiện bên trên hoàn thành xong tiếp diễn 
Dấu hiệu nhận biết Khi vô câu xuất hiện tại những trạng kể từ chỉ thời hạn vô sau này kèm cặp thời khắc xác lập như:

- For + khoảng chừng thời hạn cho tới lúc này (for a long time, for 2 years)
- Since + khoảng chừng thời hạn cho tới lúc này (since 2000, since 1975)
- Just
- Already
- Before
- Yet
- Ever / Never
- Recently / In recent years / Lately
- Until now / Up to tát now / So far

Thì sau này hoàn thành xong thông thường được sử dụng kèm cặp với những cụm kể từ như:

- For + khoảng chừng thời hạn cho tới lúc này (for a long time, for 2 years)
- Since + khoảng chừng thời hạn cho tới lúc này (since 2000, since 1975)
- All day long 
- All the morning/ afternoon 
- All her/ his lifetime 
- How long…?

2. Cách sử dụng thì Hiện bên trên hoàn thành xong và Hiện bên trên hoàn thành xong tiếp diễn

Đối với thì Hiện bên trên hoàn thành xong (Present perfect tense)

Để nắm vững cách thức vận dụng đúng chuẩn mang đến thì Hiện bên trên hoàn thành xong, chúng ta cũng có thể sử dụng trong mỗi tình huống sau: 

Cách dùngVí dụ
Diễn miêu tả những hành vi tiếp tục xẩy ra ở vô quá khứ, hành vi ê nối tiếp xẩy ra ở thời khắc lúc này và hoàn toàn có thể vẫn tiếp nối vô sau này.Don’t force her to tát eat, she’s had dinner already.
Đề cập cho tới một hành vi xẩy ra lặp chuồn tái diễn rất nhiều lần vô quá khứ.David has written five books and is working on another one. 
Diễn miêu tả một hành vi này ê xẩy ra bên trên thời khắc vô quá khứ tuy nhiên ko rõ ràng thời hạn lúc nào.Someone has taken my seat.
Nói cho tới những kinh nghiệm tay nghề, thưởng thức của người nào ê (so sánh rộng lớn nhất và những cụm The first/ last/ second… )She is the smartest girl I have ever met.
This is the first time I have watched this movie.
Diễn miêu tả những hành vi xẩy ra bên trên thời khắc vô quá khứ tuy nhiên nhằm lại những tín hiệu hoặc kết quả của chính nó hoàn toàn có thể thấy rõ ràng ở thời khắc hiện tại tạiMany people have died from Covid-19 recently. 

Đối với thì Hiện bên trên hoàn thành xong tiếp nối (Present perfect continuous tense) 

Để nắm vững cách thức vận dụng đúng chuẩn mang đến thì Hiện bên trên hoàn thành xong tiếp nối, chúng ta cũng có thể sử dụng trong mỗi tình huống sau:

Cách dùngVí dụ
Dùng nhằm trình diễn miêu tả hành vi xẩy ra kể từ vô quá khứ, kéo dãn dài liên tiếp cho đến lúc này. Tính liên tiếp của hành vi được nhấn mạnh vấn đề.I have studied English for 10 years.
Diễn miêu tả hành vi tiếp tục xẩy ra, tuy nhiên mới chỉ kết thúc giục và thành quả của hành vi này vẫn hoàn toàn có thể thấy được và với tác dụng cho tới lúc này.She is very sad because she has been waiting for him for 2 hours.

3. Bài tập dượt thích nghi với thì Hiện bên trên trả thành

Exercise 1: Chia động kể từ vô ngoặc 

1. My mother (not/ play) ……………… any sport since last year.

2. I’d better have a shower. I (not/have) ……………… one since Monday.

3. Lan doesn’t live with her family now and we (not/see) ……………… each other for five years.

4. I …………… just (realize) …………… that there are only five weeks to tát the over of term.

5. Thuy (finish) ……………… reading three books this week.

6. We ……………… (be) in London many times.

7. It is the second time I ……………… (travel) Da Lat.

Exercise 2: Tìm lỗi sai và sửa lại mang đến đúng 

1. I haven’t cutted my hair since last May.

.…………………………………………..……………..……………..

2. My mother has not working as a teacher for almost 5 years.

.…………………………………………..……………..……………..

3. The lesson haven’t started yet.

.…………………………………………..……………..……………..

4. Has the dog eat yet?

.…………………………………………..……………..…………….

5. I am worried that I still hasn’t finished my housework yet.

.…………………………………………..……………..……………..

6. I have just decided to tát start working next week.

.…………………………………………..……………..……………..

7. Long has been at his computer since seven hours.

.…………………………………………..……………..……………..

8. Thao hasn’t received any good news since a long time.

.…………………………………………..……………..……………..

9. My brother hasn’t played any sport for last year.

.…………………………………………..……………..……………..

10. I’d better have a shower. I hasn’t hadone since Sunday.

.…………………………………………..……………..……………..

Exercise 3: Sắp xếp những kể từ nhằm ghép trở nên câu trả chỉnh 

1. We/ play /tennis/ 4 years.

.…………………………………………..……………..……………..

2. She/ go/ the library/ today.

.…………………………………………..……………..……………..

3. My brother/ move/ a new house/ near/ his girlfriend’s flat.

.…………………………………………..……………..……………..

4. Her teacher/ not/ explain/ this lesson /yet.

.…………………………………………..……………..……………..

5. This/ good/ film/ I/ ever/ watch.

.…………………………………………..……………..……………..

6. Quan/ just/ leave/ office/ 3 hours.

.…………………………………………..……………..……………..

7. They/ write/ a report/ since/ last Sunday?

.…………………………………………..……………..……………..

8. you / answer / the question 

.…………………………………………..……………..……………..

9. Tony / lock / the door 

Xem thêm: tat ca hoat hinh

.…………………………………………..……………..……………..

Đáp án

Exercise 1: Chia những động kể từ vô ngoặc 

1. hasn’t played

2. haven’t had

3. hasn’t seen

4. have just realized

5. has finished

6. have been

7. have traveled

Exercise 2: Tìm lỗi sai và sửa lại mang đến đúng 

1. cutted → cut
2. working → worked
3. haven’t → hasn’t
4. eat → eaten
5. hasn’t → haven’t
6. Không sai
7. since → for
8. since → for
9. for → since
10. hasn’t → haven’t

Exercise 3: Sắp xếp những kể từ nhằm ghép trở nên câu trả chỉnh 

1. We have played tennis for 4 years.

2. She has gone to tát the library today.

3. My brother has moved to tát a new house near his girlfriend’s flat.

4. Her teacher hasn’t explained this lesson yet.

5. This is the good film I have ever watched.

6. Quan has just left the office for 3 hours.

7. Have they written a report since last Sunday?

8. Have you answered the question?

9. Has Tony locked the door?

4. Bài tập dượt thích nghi với thì Hiện bên trên hoàn thành xong tiếp diễn

Exercise 1: Chia động kể từ vô ngoặc vô những câu sau

1. I …………… English for 5 years. (study)

2. They …………… talking for the last hour. (talk)

3. He …………… for one hour.(swim)

4. It …………… since last night. (rain)

5. Linda (work) …………… here for six years.

6. We (study) ……………  all day.

7. They (live) …………… in the USA for 5 months.

8. June (go) …………… to tát the supermarket every weekend for years.

9. They (not/exercise) …………… enough.

10. I (not/drink) ……………. enough water, that's why I feel tired.

Exercise 2: Tìm lỗi sai và sửa lại mang đến đúng

1. My older brother have been working since noon.

2. My mom have been writing to tát mạ since last summer due to tát her busy schedule.

3. I has been cleaning my house the whole day, sánh i am very tired now.

4. Everyone have been waiting for them for hours.

5. It’s midnight now, someone next door have been singing since 11pm.

Exercise 3: Hoàn trở nên những thắc mắc tiếp sau đây ở thì lúc này hoàn thành xong tiếp diễn 

1. How long ……………………………………. for us? (you | wait) 

2. What ……………………………………. since she returned? (Helen | do) 

3. How long ……………………………………. English? (you | learn)

4. How long ……………………………………. in the garden? (she | work)

5. ……………………………………. my computer again? (You | use)

6. Mel looks really tired. ……………………………………. all night? (she | work)

Đáp án

Exercise 1: Chia những động kể từ vô ngoặc 

1. have been studying
2. have been talking
3. has been swimming
4. has been raining
5. has been working
6. have been studying
7. have been living
8. has been going
9. haven’t been exercising
10. haven’t been drinking

Exercise 2: Tìm lỗi sai và sửa lại mang đến đúng 

1. have ⟶ has.

2. have ⟶ haven’t.

3. has ⟶ have.

4. have ⟶ has.

5. have ⟶ has.

Exercise 3: Hoàn trở nên những thắc mắc tiếp sau đây ở thì lúc này hoàn thành xong tiếp diễn 

1. How long have you been waiting for us? 

2. What has Helen been doing since she returned?

3. How long have you been learning English?

4. How long has she been working in the garden?

5. Have you been using my computer again

6. Mel looks really tired. Has she been working all night?

Chuẩn bị mang đến bài bác thi đua IELTS nằm trong IDP!

Dành thời hạn ôn luyện mang đến phần tranh tài IELTS ngay lập tức kể từ sớm là 1 trong mỗi nguyên tố tiên quyết nhằm thành công xuất sắc, quan trọng đặc biệt nếu khách hàng đang được trau dồi kĩ năng thực hiện bài bác của tôi. Nếu mình thích test mức độ thêm thắt với những bài bác thi đua IELTS tận nơi, các bạn cũng hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm toàn cỗ kho khoáng sản IELTS của IDP nhằm thích nghi với cấu tạo bài bác thi đua và thoải mái tự tin đoạt được điểm tối đa vô bài bác đánh giá của tôi. 

Đừng quên dành riêng thời hạn nhìn qua kho khoáng sản IELTS sẵn với của IDP nhằm sẵn sàng chất lượng tốt rộng lớn. Các tư liệu cung ứng được bao hàm Hội thảo sự khiếu nại IELTS, Khóa học tập luyện thi đua và tuyệt kỹ thực hiện bài bác kể từ những Chuyên Viên IELTS quốc tế!

Để update thêm thắt những vấn đề tiên tiến nhất về kỳ thi đua IELTS, những chúng ta cũng có thể truy vấn và theo gót dõi livestream, vấn đề update hằng ngày bên trên Fanpage IELTS IDPexternal icon và những nền tảng xã hội không giống của IDP như Youtube IELTS IDPexternal icon hoặc Tiktok IELTS IDPexternal icon.

Và khi chúng ta tiếp tục sẵn sàng, hãy ĐK thi đua IELTS với IDP ngay lập tức hôm nay!

Xem thêm:

Xem thêm: android studio download

  • Phân biệt thì Hiện bên trên hoàn thành xong và Quá khứ đơn

  • Phân biệt thì Quá khứ đơn và Quá khứ tiếp diễn

  • Phân biệt thì Tương lai tiếp nối và Tương lai trả thành