phổ điểm 2022

Phổ điểm ganh đua đảm bảo chất lượng nghiệp môn Toán 2022

Kết trái khoáy phân tách phổ điểm ganh đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông môn Toán của toàn quốc năm 2022 mang lại thấy: Có 982,728 sỹ tử nhập cuộc ganh đua bài bác ganh đua Toán, nhập cơ điểm tầm là 6.47 điểm, điểm trung vị là 6.8 điểm; điểm số có không ít sỹ tử đạt nhất là 7.8 điểm. Số sỹ tử sở hữu điểm <= một là 165 (chiếm tỷ trọng 0.02%); số sỹ tử đạt điểm bên dưới tầm là 186,222 (chiếm tỷ trọng 18.95%).

Bạn đang xem: phổ điểm 2022

Phổ điểm ganh đua đảm bảo chất lượng nghiệp môn Ngữ văn 2022

Kết trái khoáy phân tách phổ điểm ganh đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông môn Ngữ văn của toàn quốc năm 2022 mang lại thấy: Có 981,407 sỹ tử nhập cuộc ganh đua bài bác ganh đua Ngữ văn, nhập cơ điểm tầm là 6.51 điểm, điểm trung vị là 6.5 điểm; điểm số có không ít sỹ tử đạt nhất là 7.0 điểm. Số sỹ tử sở hữu điểm <= một là 194 (chiếm tỷ trọng 0.02%); số sỹ tử đạt điểm bên dưới tầm là 113,888 (chiếm tỷ trọng 11.6%).

Phổ điểm ganh đua đảm bảo chất lượng nghiệp môn giờ Anh

Kết trái khoáy phân tách phổ điểm ganh đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông môn Tiếng Anh của toàn quốc năm 2022 mang lại thấy: Có 866,196 sỹ tử nhập cuộc ganh đua bài bác ganh đua Tiếng Anh, nhập cơ điểm tầm là 5.15 điểm, điểm trung vị là 4.8 điểm; điểm số có không ít sỹ tử đạt nhất là 3.8 điểm. Số sỹ tử sở hữu điểm <= một là 423 (chiếm tỷ trọng 0.05%); số sỹ tử đạt điểm bên dưới tầm là 446,648 (chiếm tỷ trọng 51.56%).

Phổ điểm ganh đua đảm bảo chất lượng nghiệp môn Vật Lý

Kết trái khoáy phân tách phổ điểm ganh đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông môn Vật lí của toàn quốc năm 2022 mang lại thấy: Có 325,525 sỹ tử nhập cuộc ganh đua bài bác ganh đua Vật lí, nhập cơ điểm tầm là 6.72 điểm, điểm trung vị là 7.0 điểm; điểm số có không ít sỹ tử đạt nhất là 7.25 điểm. Số sỹ tử sở hữu điểm <= một là 24 (chiếm tỷ trọng 0.01%); số sỹ tử đạt điểm bên dưới tầm là 38,047 (chiếm tỷ trọng 11.69%).

Phổ điểm ganh đua đảm bảo chất lượng nghiệp môn Hoá

Kết trái khoáy phân tách phổ điểm ganh đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông môn Hóa học tập của toàn quốc năm 2022 mang lại thấy: Có 327,370 sỹ tử nhập cuộc ganh đua bài bác ganh đua Hóa học tập, nhập cơ điểm tầm là 6.7 điểm, điểm trung vị là 7.0 điểm; điểm số có không ít sỹ tử đạt nhất là 8.0 điểm. Số sỹ tử sở hữu điểm <= một là 43 (chiếm tỷ trọng 0.01%); số sỹ tử đạt điểm bên dưới tầm là 49,900 (chiếm tỷ trọng 15.24%).

Phổ điểm ganh đua đảm bảo chất lượng nghiệp môn Sinh

Kết trái khoáy phân tách phổ điểm ganh đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông môn Sinh học tập của toàn quốc năm 2022 mang lại thấy: Có 322,200 sỹ tử nhập cuộc ganh đua bài bác ganh đua Sinh học tập, nhập cơ điểm tầm là 5.02 điểm, điểm trung vị là 4.75 điểm; điểm số có không ít sỹ tử đạt nhất là 4.5 điểm. Số sỹ tử sở hữu điểm <= một là 94 (chiếm tỷ trọng 0.03%); số sỹ tử đạt điểm bên dưới tầm là 163,642 (chiếm tỷ trọng 50.79%).

Xem thêm: mùa xuân hoa nở

Phổ điểm ganh đua đảm bảo chất lượng nghiệp môn Lịch sử

Kết trái khoáy phân tách phổ điểm ganh đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông môn Lịch sử của toàn quốc năm 2022 mang lại thấy: Có 659,667 sỹ tử nhập cuộc ganh đua bài bác ganh đua Lịch sử, nhập cơ điểm tầm là 6.34 điểm, điểm trung vị là 6.5 điểm; điểm số có không ít sỹ tử đạt nhất là 7.0 điểm. Số sỹ tử sở hữu điểm <= một là 83 (chiếm tỷ trọng 0.01%); số sỹ tử đạt điểm bên dưới tầm là 127,557 (chiếm tỷ trọng 19.34%).

Phổ điểm ganh đua đảm bảo chất lượng nghiệp môn Địa lý

Kết trái khoáy phân tách phổ điểm ganh đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông môn Địa lí của toàn quốc năm 2022 mang lại thấy: Có 657,423 sỹ tử nhập cuộc ganh đua bài bác ganh đua Địa lí, nhập cơ điểm tầm là 6.68 điểm, điểm trung vị là 6.75 điểm; điểm số có không ít sỹ tử đạt nhất là 7.0 điểm. Số sỹ tử sở hữu điểm <= một là 38 (chiếm tỷ trọng 0.01%); số sỹ tử đạt điểm bên dưới tầm là 47,986 (chiếm tỷ trọng 7.3%).

PHỔ ĐIỂM KHỐI A

PHỔ ĐIỂM KHỐI B

PHỔ ĐIỂM KHỐI D

PHỔ ĐIỂM KHỐI C

Xem thêm: lịch sử web

PHỔ ĐIỂM KHỐI A1

>>>Mời quý cha mẹ và học viên tra cứu vãn điểm ganh đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông nhanh

Doãn Hùng