thong tu 28

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn ngủn gọn của Văn Bản...

Số hiệu: 28/2023/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Sở Tài chính Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 12/05/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Vừa qua loa, Sở Tài chủ yếu vừa phải phát hành Thông tư 28/2023/TT-BTC quy lăm le nấc thu, cơ chế thu, nộp, quản lý và vận hành và dùng phí thẩm lăm le dự án công trình góp vốn đầu tư kiến tạo.

Bạn đang xem: thong tu 28

Cách xác lập số chi phí phí thẩm lăm le dự án công trình góp vốn đầu tư xây dựng

Theo cơ, quy lăm le về sự việc xác lập số chi phí phí thẩm lăm le dự án công trình góp vốn đầu tư kiến tạo như sau:

- Căn cứ xác lập số chi phí phí thẩm lăm le dự án công trình góp vốn đầu tư kiến tạo là tổng nấc góp vốn đầu tư (tính bám theo độ quý hiếm đề xuất thẩm định) và nấc thu tiền phí (quy lăm le bên trên Biểu nấc thu phí), ví dụ như sau:

Số phí nên nộp = Tổng nấc góp vốn đầu tư x Mức thu phí

Trường thích hợp dự án công trình sở hữu tổng nấc góp vốn đầu tư ở trong tầm Một trong những tổng nấc góp vốn đầu tư ghi bên trên Biểu nấc thu tiền phí phát hành tất nhiên Thông tư 28/2023/TT-BTC thì số phí thẩm lăm le được xác lập bám theo công thức sau:

Nit = Nib - [(Nib - Nia)/(Gia - Gib)] x (Git - Gib)

Trong đó:

+ Nit là phí thẩm lăm le cho tới dự án công trình loại i bám theo quy tế bào độ quý hiếm cần thiết tính (đơn vị tính: tỷ trọng %).

+ Git là quy tế bào độ quý hiếm của dự án công trình loại i cần thiết tính phí thẩm lăm le (đơn vị tính: độ quý hiếm dự án).

+ Gia là quy tế bào độ quý hiếm cận bên trên quy tế bào độ quý hiếm cần thiết tính phí thẩm lăm le (đơn vị tính: độ quý hiếm dự án).

+ Gib là quy tế bào độ quý hiếm cận bên dưới quy tế bào độ quý hiếm cần thiết tính phí thẩm lăm le (đơn vị tính: độ quý hiếm dự án).

+ Nia là phí thẩm lăm le cho tới dự án công trình loại i ứng Gia (đơn vị tính: tỷ trọng %).

+ Nib là phí thẩm lăm le cho tới dự án công trình loại i ứng Gib (đơn vị tính: tỷ trọng %).

Mức thu bám theo tổng nấc góp vốn đầu tư dự án công trình được quy lăm le bên trên Biểu nấc thu tiền phí phát hành tất nhiên Thông tư 28/2023/TT-BTC .

- Phí thẩm lăm le dự án công trình góp vốn đầu tư kiến tạo so với quần thể khu đô thị được xác lập như bên trên, nhập cơ tổng nấc góp vốn đầu tư đề xuất thẩm lăm le thực hiện địa thế căn cứ tính phí ko bao hàm ngân sách bồi thông thường giải hòa mặt phẳng, tương hỗ và tái ngắt lăm le cư nhập dự án công trình.

- Phí thẩm lăm le dự án công trình góp vốn đầu tư kiến tạo tối nhiều không thật 150 triệu đồng/tổng nấc góp vốn đầu tư dự án/cơ quan lại thẩm lăm le và ít nhất ko bên dưới 500 ngàn đồng/tổng nấc góp vốn đầu tư dự án/cơ quan lại thẩm lăm le.

- Phí thẩm lăm le dự án công trình góp vốn đầu tư kiến tạo so với công trình xây dựng kiến tạo quy tế bào nhỏ, công trình xây dựng kiến tạo dùng cho tới mục tiêu tôn giáo và công trình xây dựng không giống bởi nhà nước quy lăm le (thẩm lăm le Báo cáo tài chính - kỹ thuật) được xác lập như công thức nêu bên trên.

Xem nội dung cụ thể bên trên Thông tư 28/2023/TT-BTC sở hữu hiệu lực thực thi từ thời điểm ngày 01/7/2023.

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự bởi - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2023/TT-BTC

Hà Nội, ngày 12 mon 5 năm 2023

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 mon 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nước nhà ngày 25 mon 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 mon 6 năm năm trước, Luật sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một trong những điều của Luật Xây dựng ngày 17 mon 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 13 mon 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị lăm le số 11/2013/NĐ-CP ngày 14 mon 01 năm trước đó của nhà nước về quản lý và vận hành đầu tư phát triển đô thị;

Căn cứ Nghị lăm le số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 mon 8 năm năm nhâm thìn của nhà nước quy lăm le cụ thể và hướng dẫn thực hành một trong những điều của Luật Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị lăm le số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 mon 10 năm 2020 của nhà nước quy lăm le cụ thể một số điều của Luật Quản lý thuế; Nghị lăm le số 91/2022/NĐ-CP ngày 30 mon 10 năm 2022 của nhà nước sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Nghị lăm le số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 mon 10 năm 2020 của nhà nước quy lăm le cụ thể một trong những điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Nghị lăm le số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 mon 02 năm 2021 của nhà nước về quản lý và vận hành ngân sách đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị lăm le số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 mon 3 năm 2021 của nhà nước quy lăm le cụ thể một số nội dung về quản lý và vận hành dự án công trình góp vốn đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị lăm le số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 mon 7 năm 2017 của nhà nước quy lăm le tính năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Sở Tài chính;

Theo đề xuất của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế;

Bộ trưởng Sở Tài chủ yếu phát hành Thông tư quy định mức thu, cơ chế thu, nộp, quản lý và vận hành và dùng phí thẩm lăm le dự án công trình góp vốn đầu tư kiến tạo.

Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy lăm le nấc thu, cơ chế thu, nộp, quản lý và dùng phí thẩm lăm le dự án công trình góp vốn đầu tư kiến tạo, gồm:

a) Thẩm lăm le Báo cáo nghiên cứu và phân tích khả thi đua góp vốn đầu tư xây dựng; hoặc

b) Thẩm lăm le Báo cáo tài chính - chuyên môn góp vốn đầu tư xây dựng.

2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này vận dụng đối với:

a) Người nộp phí.

b) Tổ chức thu tiền phí.

c) Các tổ chức triển khai, cá thể không giống sở hữu tương quan cho tới thu, nộp, quản lý và vận hành và dùng phí thẩm lăm le dự án công trình góp vốn đầu tư kiến tạo.

Điều 2. Người nộp phí

Chủ góp vốn đầu tư hoặc ban ngành được gửi gắm trách nhiệm chuẩn chỉnh bị dự án góp vốn đầu tư kiến tạo công trình xây dựng được quy lăm le bên trên Nghị lăm le số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 mon 3 năm 2021 của Chính phủ quy lăm le cụ thể một trong những nội dung về quản lý và vận hành dự án công trình góp vốn đầu tư kiến tạo, Nghị lăm le số 11/2013/NĐ-CP ngày 14 mon 01 năm 2013 của nhà nước về quản lý và vận hành góp vốn đầu tư cách tân và phát triển khu đô thị Khi được ban ngành có thẩm quyền thẩm lăm le Báo cáo nghiên cứu và phân tích khả thi đua góp vốn đầu tư kiến tạo, thẩm lăm le Báo cáo tài chính - chuyên môn góp vốn đầu tư kiến tạo nên nộp phí bám theo quy lăm le bên trên Thông tư này. Chủ góp vốn đầu tư, ban ngành được gửi gắm trách nhiệm sẵn sàng dự án công trình góp vốn đầu tư kiến tạo công trình nộp phí Khi nhận thành phẩm thẩm lăm le.

Điều 3. Tổ chức thu phí

Cơ quan lại trình độ về kiến tạo sở hữu thẩm quyền thẩm định Báo cáo nghiên cứu và phân tích khả thi đua góp vốn đầu tư kiến tạo, ban ngành căn nhà trì thẩm lăm le nằm trong người quyết lăm le góp vốn đầu tư (cơ quan lại nước nhà, đơn vị chức năng sự nghiệp công lập) sở hữu thẩm quyền thẩm lăm le Báo cáo nghiên cứu và phân tích khả thi đua góp vốn đầu tư kiến tạo, thẩm lăm le Báo cáo kinh tế - chuyên môn góp vốn đầu tư kiến tạo bám theo quy lăm le bên trên khoản 14, khoản 15 Điều 1 Luật sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một trong những điều của Luật Xây dựng là tổ chức triển khai thu phí.

Điều 4. Mức thu phí

1. Mức thu tiền phí thẩm lăm le dự án công trình góp vốn đầu tư kiến tạo (phí thẩm lăm le Báo cáo nghiên cứu và phân tích khả thi đua góp vốn đầu tư kiến tạo hoặc phí thẩm lăm le Báo cáo kinh tế - chuyên môn góp vốn đầu tư xây dựng) quy lăm le bên trên Biểu nấc thu tiền phí phát hành kèm theo Thông tư này. Mức thu tiền phí tính bám theo tỷ trọng % bên trên tổng nấc góp vốn đầu tư dự án công trình được áp dụng bên trên từng ban ngành thẩm lăm le.

2. Xác lăm le số chi phí phí thẩm lăm le dự án công trình góp vốn đầu tư xây dựng:

a) Căn cứ xác lập số chi phí phí thẩm lăm le dự án công trình đầu tư kiến tạo là tổng nấc góp vốn đầu tư (tính bám theo độ quý hiếm đề xuất thẩm định) và nấc thu phí (quy lăm le bên trên Biểu nấc thu phí), ví dụ như sau:

Số phí nên nộp = Tổng mức góp vốn đầu tư x Mức thu tiền phí.

Trường thích hợp dự án công trình sở hữu tổng nấc góp vốn đầu tư trực thuộc khoảng giữa những tổng nấc góp vốn đầu tư ghi bên trên Biểu nấc thu tiền phí phát hành tất nhiên Thông tư này thì số phí thẩm lăm le được xác lập bám theo công thức sau:

Nit

=

Nib

-

{

Nib - Nia

x

(Git - Gib)

}

Gia - Gib

Trong đó:

- Nit là phí thẩm lăm le cho tới dự án công trình loại i theo quy tế bào độ quý hiếm cần thiết tính (đơn vị tính: tỷ trọng %).

- Git là quy tế bào độ quý hiếm của dự án công trình loại i cần tính phí thẩm lăm le (đơn vị tính: độ quý hiếm dự án).

- Gia là quy tế bào độ quý hiếm cận bên trên quy mô giá trị cần thiết tính phí thẩm lăm le (đơn vị tính: độ quý hiếm dự án).

- Gib là quy tế bào độ quý hiếm cận bên dưới quy mô giá trị cần thiết tính phí thẩm lăm le (đơn vị tính: độ quý hiếm dự án).

- Nia là phí thẩm lăm le cho tới dự án công trình loại i tương ứng Gia (đơn vị tính: tỷ trọng %).

- Nib là phí thẩm lăm le cho tới dự án công trình loại i tương ứng Gib (đơn vị tính: tỷ trọng %).

Mức thu bám theo tổng nấc góp vốn đầu tư dự án công trình được quy lăm le tại Biểu nấc thu tiền phí phát hành tất nhiên Thông tư này.

b) Phí thẩm lăm le dự án công trình góp vốn đầu tư kiến tạo so với khu đô thị được xác lập theo phía dẫn bên trên điểm a khoản này, nhập cơ tổng nấc đầu tư đề xuất thẩm lăm le thực hiện địa thế căn cứ tính phí ko bao hàm ngân sách bồi thông thường giải phóng mặt phẳng, tương hỗ và tái ngắt lăm le cư nhập dự án công trình.

c) Phí thẩm lăm le dự án công trình góp vốn đầu tư kiến tạo tối nhiều không quá 150.000.000 đồng/tổng nấc góp vốn đầu tư dự án/cơ quan lại thẩm lăm le và ít nhất không dưới 500.000 đồng/tổng nấc góp vốn đầu tư dự án/cơ quan lại thẩm lăm le.

d) Phí thẩm lăm le dự án công trình góp vốn đầu tư kiến tạo so với công trình kiến tạo quy tế bào nhỏ, công trình xây dựng kiến tạo dùng cho tới mục tiêu tôn giáo và công trình không giống bởi nhà nước quy lăm le (thẩm lăm le Báo cáo tài chính - kỹ thuật) được xác lăm le theo phía dẫn bên trên điểm a khoản này.

3. Đối với dự án công trình góp vốn đầu tư kiến tạo, ban ngành chuyên môn về kiến tạo, ban ngành căn nhà trì thẩm lăm le nằm trong người ra quyết định góp vốn đầu tư yêu thương cầu chủ góp vốn đầu tư lựa lựa chọn tổ chức triển khai, cá thể sở hữu đầy đủ ĐK năng lượng nhằm thẩm tra những nội dung quan trọng thực hiện hạ tầng cho tới việc thẩm định: Mức thu tiền phí vị 50% nấc thu phí quy lăm le bên trên Biểu nấc thu tiền phí phát hành tất nhiên Thông tư này.

4. Đối với dự án công trình góp vốn đầu tư kiến tạo sở hữu quy tế bào rộng lớn hoặc có công trình xây dựng tác động rộng lớn cho tới tin cậy, quyền lợi xã hội dùng vốn liếng không giống quy định bên trên khoản 15 Điều 1 Luật sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một trong những điều của Luật Xây dựng: Mức thu tiền phí vị 50% nấc thu tiền phí quy lăm le bên trên Biểu nấc thu phí phát hành tất nhiên Thông tư này.

5. Đối với dự án công trình góp vốn đầu tư kiến tạo điều chỉnh

a) Trường thích hợp kiểm soát và điều chỉnh dự án công trình nhưng mà sở hữu dùng nội dung thẩm lăm le kiến thiết hạ tầng và tổng nấc góp vốn đầu tư vẫn thẩm lăm le trước lúc điều chỉnh: Mức thu tiền phí vị 50% nấc thu tiền phí quy lăm le bên trên Biểu nấc thu tiền phí phát hành kèm theo Thông tư này.

b) Trường thích hợp kiểm soát và điều chỉnh dự án công trình ko dùng nội dung kiến thiết hạ tầng và tổng nấc góp vốn đầu tư vẫn thẩm lăm le trước lúc điều chỉnh: Mức thu phí vị 100% nấc thu tiền phí quy lăm le bên trên Biểu nấc thu tiền phí phát hành kèm cặp theo Thông tư này.

6. Trường thích hợp ban ngành trình độ về kiến tạo đồng thời là ban ngành căn nhà trì thẩm lăm le nằm trong người ra quyết định đầu tư: Mức thu tiền phí bằng 150% nấc thu tiền phí quy lăm le bên trên Biểu nấc thu tiền phí phát hành tất nhiên Thông tư này.

Điều 5. Kê khai, nộp phí

1. Người nộp phí triển khai nộp phí bám theo nấc thu quy định bên trên Điều 4 Thông tư này cho tới tổ chức triển khai thu tiền phí bám theo hình thức quy lăm le bên trên Thông tư số 74/2022/TT-BTC ngày 22 mon 12 năm 2022 của Sở trưởng Sở Tài chủ yếu quy lăm le về mẫu mã, thời hạn thu, nộp, kê khai những khoản phí, lệ phí nằm trong thẩm quyền quy lăm le của Bộ Tài chủ yếu.

2. Chậm nhất là ngày 05 mỗi tháng, tổ chức triển khai thu phí phải gửi số chi phí phí vẫn thu của mon trước nhập thông tin tài khoản phí ngóng nộp ngân sách mở bên trên Kho bạc Nhà nước.

Tổ chức thu tiền phí triển khai kê khai, thu, nộp và quyết toán phí bám theo quy lăm le bên trên Thông tư số 74/2022/TT-BTC.

Điều 6. Quản lý và dùng phí

1. Tổ chức thu tiền phí là ban ngành nước nhà nộp toàn bộ số chi phí phí chiếm được nhập ngân sách nước nhà (phí bởi ban ngành TW quản lí lý thu thì nộp nhập ngân sách TW, phí bởi ban ngành khu vực quản lý và vận hành thu thì nộp nhập ngân sách địa phương). Nguồn ngân sách trang trải cho tới việc thẩm lăm le và thu phí bởi ngân sách nước nhà sắp xếp nhập dự trù của tổ chức triển khai thu bám theo cơ chế, định nấc chi ngân sách nước nhà bám theo quy lăm le của pháp lý.

Trường thích hợp tổ chức triển khai thu tiền phí được khoán ngân sách hoạt động kể từ thu nhập phí bám theo quy lăm le bên trên khoản 1 Điều 4 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 mon 8 năm năm nhâm thìn của nhà nước quy lăm le chi tiết và chỉ dẫn thực hành một trong những điều của Luật Phí và lệ phí được nhằm lại một phần tiền phí thẩm lăm le chiếm được nhằm trang trải ngân sách cho tới việc thẩm lăm le và thu phí, cụ thể:

a) Đối với dự án công trình dùng vốn liếng góp vốn đầu tư công (vốn ngân sách căn nhà nước): Cơ quan lại nước nhà sở hữu thẩm quyền thẩm lăm le được nhằm lại 90% bên trên số tiền phí chiếm được và 10% nộp nhập ngân sách nước nhà bám theo chương, đái mục của Mục lục ngân sách nước nhà hiện nay hành.

b) Đối với những dự án công trình góp vốn đầu tư kiến tạo dùng vốn nhà quốc tế góp vốn đầu tư công, dự án công trình góp vốn đầu tư theo như hình thức đối tác chiến lược công - tư và dự án góp vốn đầu tư kiến tạo dùng vốn liếng không giống (không dùng vốn liếng ngân sách căn nhà nước): Cơ quan nước nhà sở hữu thẩm quyền thẩm lăm le được nhằm lại 50% bên trên số chi phí phí thu được và 50% nộp nhập ngân sách nước nhà bám theo chương, đái mục của Mục lục ngân sách nhà nước hiện nay hành.

2. Tổ chức thu tiền phí là đơn vị chức năng sự nghiệp công lập được để lại 90% bên trên số chi phí phí chiếm được nhằm chi cho tới việc làm thẩm lăm le và thu phí; nộp 10% bên trên số chi phí phí chiếm được nhập ngân sách nước nhà (phí bởi đơn vị chức năng thuộc trung ương quản lý và vận hành thu thì nộp nhập ngân sách TW, phí bởi đơn vị chức năng nằm trong địa phương quản lý và vận hành thu thì nộp nhập ngân sách địa phương) bám theo chương, đái mục của Mục lục ngân sách nước nhà hiện nay hành.

3. Tiền phí được nhằm lại bám theo quy lăm le bên trên khoản 1 và khoản 2 Vấn đề này được quản lý và vận hành và dùng bám theo quy lăm le bên trên Điều 5 Nghị lăm le số 120/2016/NĐ-CP.

Điều 7. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này còn có hiệu lực thực thi Tính từ lúc ngày thứ nhất mon 7 năm 2023.

2. Bãi quăng quật Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10 mon 11 năm năm nhâm thìn của Sở trưởng Sở Tài chủ yếu quy lăm le nấc thu, chế độ thu, nộp, quản lý và vận hành và dùng phí thẩm lăm le dự án công trình góp vốn đầu tư kiến tạo, phí thẩm định thiết tiếp hạ tầng.

3. Đối với những dự án công trình góp vốn đầu tư kiến tạo, ban ngành sở hữu thẩm quyền vẫn triển khai rất đầy đủ quá trình thẩm lăm le bám theo quy lăm le tuy nhiên chưa xuất hiện thông báo thành phẩm thẩm lăm le trước thời điểm ngày Thông tư này còn có hiệu lực thực thi thì tổ chức triển khai thu phí thực hiện nay thu tiền phí Khi trả thành phẩm thẩm lăm le và nấc thu tiền phí bám theo quy lăm le bên trên Thông tư số 209/2016/TT-BTC.

4. Các nội dung không giống tương quan cho tới thu, nộp, quản lý, dùng, bệnh kể từ thu, công khai minh bạch cơ chế thu tiền phí ko quy lăm le bên trên Thông tư này được triển khai bám theo quy lăm le bên trên những văn bản: Luật Phí và lệ phí; Nghị lăm le số 120/2016/NĐ-CP; Luật Quản lý thuế; Nghị lăm le số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 mon 10 năm 2020 của nhà nước quy lăm le cụ thể một trong những điều của Luật Quản lý thuế; Nghị lăm le số 91/2022/NĐ-CP ngày 30 mon 10 năm 2022 của nhà nước sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một trong những điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ; Nghị lăm le số 11/2020/NĐ-CP ngày đôi mươi mon 01 năm 2020 của nhà nước quy lăm le về giấy tờ thủ tục hành chủ yếu thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước; Nghị lăm le số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 mon 10 năm 2020 của nhà nước quy lăm le về hóa đơn, bệnh kể từ và Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17 mon 9 năm 2021 của Sở trưởng Sở Tài chủ yếu chỉ dẫn triển khai một trong những điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 mon 6 năm 2019, Nghị lăm le số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 mon 10 năm 2020 của nhà nước quy lăm le về hóa đơn, bệnh kể từ.

5. Trường thích hợp những văn bạn dạng quy phạm pháp lý quy định viện dẫn bên trên Thông tư này được sửa thay đổi, bổ sung cập nhật hoặc thay cho thế thì thực hiện theo văn bạn dạng được sửa thay đổi, bổ sung cập nhật hoặc thay cho thế cơ.

6. Tổ chức, cá thể nằm trong đối tượng người sử dụng nộp phí và các cơ quan lại tương quan phụ trách thực hành Thông tư này. Trong quy trình triển khai triển khai, nếu như sở hữu vướng vướng, đề xuất những tổ chức triển khai, cá thể phản ánh kịp thời về Sở Tài chủ yếu nhằm đánh giá, chỉ dẫn./.


Nơi nhận:
- Ban Bế Tắc thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng tá, những Phó Thủ tướng tá Chính phủ;
- Văn chống Trung ương Đảng và những Ban của Đảng;
- Văn chống Tổng Bế Tắc thư;
- Văn chống Quốc hội;
- Văn chống Chủ tịch nước;
- Văn chống Chính phủ;
- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao;
- Toà án Nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Sở, ban ngành ngang Sở, ban ngành nằm trong Chính phủ;
- HĐND, Ủy Ban Nhân Dân những tỉnh, TP. Hồ Chí Minh trực nằm trong TW;
- Cơ quan lại Trung ương của những Hội, Đoàn thể;
- Sở Tài chủ yếu, Cục Thuế, KBNN những tỉnh, TP. Hồ Chí Minh trực nằm trong TW;
- Công báo;
- Cổng tin tức năng lượng điện tử của Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bạn dạng quy phạm pháp lý, Sở Tư pháp;
- Cổng tin tức năng lượng điện tử của Sở Tài chính;
- Các đơn vị chức năng nằm trong Sở Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ CST (350b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Cao Anh Tuấn

BIỂU MỨC THU PHÍ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG (PHÍ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HOẶC PHÍ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT)

(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2023/TT-BTC ngày 12 mon 5 năm 2023 của Sở trưởng Sở Tài chính)

Tổng nấc đầu tư dự án

(tỷ đồng)

Tỷ lệ

(%)

≤15

0,019

25

0,017

50

0,015

100

0,0125

200

0,01

500

0,0075

1.000

0,0047

2.000

0,0025

5.000

0,002

≥10.000

0,001

THE MINISTRY OF FINANCE OF VIETNAM
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
--------------------

No.: 28/2023/TT-BTC

Hanoi, May 12, 2023

CIRCULAR

PRESCRIBING FEES FOR APPRAISAL OF CONSTRUCTION INVESTMENT PROJECTS, COLLECTION, TRANSFER, MANAGEMENT AND USE THEREOF

Pursuant lớn the Law on fees and charges dated November 25, 2015;

Pursuant lớn the Law on State Budget dated June 25, 2015;

Pursuant lớn the Construction Law dated June 18, 2014, and the Law on amendments lớn the Construction Law dated June 17, 2020;

Xem thêm: LiveScore - Cập nhật tỷ số bóng đá trực tuyến mới nhất

Pursuant lớn the Law on tax administration dated June 13, 2019;

Pursuant lớn the Government's Decree No. 11/2013/ND-CP dated January 14, 2013 prescribing management of urban area investment and development;

Pursuant lớn the Government's Decree No. 120/2016/ND-CP dated August 23, năm nhâm thìn on elaboration of the Law on fees and charges;

...

...

...

Please sign up or sign in lớn your TVPL Pro Membership lớn see English documents.

Pursuant lớn the Government's Decree No. 10/2021/ND-CP dated February 09, 2021 prescribing management of construction investment costs;

Pursuant lớn the Government's Decree No. 15/2021/ND-CP dated March 03, 2021 on elaboration of regulations on management of construction investment projects;

Pursuant lớn the Government’s Decree No. 87/2017/ND-CP dated July 26, 2017 defining functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance of Vietnam;

At the request of the Director of the Tax Policy Department;

The Minister of Finance of Vietnam promulgates a Circular prescribing fees for appraisal of construction investment projects, collection, transfer, management and use thereof.

Article 1. Scope and regulated entities

1. Scope

This Circular provides for fees for appraisal of construction investment projects, collection, transfer, management and use thereof. To be specific:

a) Appraisal of feasibility study reports; or

...

...

...

Please sign up or sign in lớn your TVPL Pro Membership lớn see English documents.

2. Regulated entities

This Circular applies to:

a) Payers.

b) Collectors.

c) Other organizations and individuals involved in the collection, transfer, management and use of fees for appraisal of construction investment projects.

Article 2. Payers 

When their feasibility study reports or economic-technical reports are appraised by competent authorities, investors or agencies tasked with making preparations for construction investment projects prescribed in the Government’s Decree No. 15/2021/ND-CP dated March 03, 2021 and the Government’s Decree No. 11/2013/ND-CP dated January 14, 2013 shall be required lớn pay appraisal fees in accordance with this Circular. Fees shall be paid upon receipt of appraisal results.

Article 3. Collectors

Collectors include construction authorities that are competent lớn conduct appraisal of feasibility study reports and appraising agencies affiliated lớn investment decision-making persons (regulatory authorities or public service providers) that are competent lớn conduct appraisal of feasibility study reports or economic-technical reports as prescribed in Clause 14, Clause 15 Article 1 of the Law on amendments lớn the Construction Law.

...

...

...

Please sign up or sign in lớn your TVPL Pro Membership lớn see English documents.

1. Rates of fees payable for appraisal of construction investment projects (feasibility study reports or economic-technical reports) are specified in the Fee Schedule enclosed herewith.  Fee rates as percentage (%) of total investments of projects shall be applied by each appraising agency.

2. Determination of fees for appraisal of construction investment projects:

a) Fee payable for appraising a construction investment project is calculated on the basis of the total investment of that project (value lớn be appraised) and the fee rate (specified in the Fee Schedule enclosed herewith). To be specific:

Fee payable = Total investment x Fee rate.

In case the total investment of a project falls between two values specified in the Fee Schedule enclosed herewith, the fee payable shall be calculated adopting the following formula:

Nit

=

Nib

-

...

...

...

Please sign up or sign in lớn your TVPL Pro Membership lớn see English documents.

Nib - Nia

x

(Git - Gib)

}

Gia - Gib

Where:

- Nit is the fee rate of project i (unit: %).

- Git is the value of project i (unit: value of the project).

- Gia is the supremum value of the value of project i (unit: value of the project).

...

...

...

Please sign up or sign in lớn your TVPL Pro Membership lớn see English documents.

- Nia is the fee rate of project i corresponding lớn Gia (unit: %).

- Nib is the fee rate of project i corresponding lớn Gib (unit: %).

Fee rate based on total investment of the project is specified in the Fee Schedule enclosed herewith.

b) Fees for appraisal of urban area construction projects shall be calculated according lớn the provisions of Point a of this Clause, in which total investment lớn be appraised and used as the basis for fee calculation is exclusive of costs of compensation for site clearance and relocation tư vấn.

c) Fee payable for appraisal of construction investment projects shall not exceed VND 150.000.000/ total investment/ appraising agency but shall not be smaller than vãn VND 500.000/ total investment/ appraising agency.

d) Fees for appraisal of investment projects on construction of small-scale works or works serving religious purpose and other works as prescribed by the Government (fees for appraisal of economic - technical reports) shall be determined according lớn the provisions of Point a of this Clause.

3. Regarding construction investment projects of which construction authorities or appraising agencies affiliated lớn investment decision-making persons request investors lớn select qualified organizations or individuals lớn investigate into certain contents necessary for appraisal tasks: the fee rate equaling 50% of that specified in the Fee Schedule enclosed herewith shall apply.

4. Regarding investment projects on construction of large-scale works or works that significantly affect community safety and interests and are funded by other funding sources as prescribed in Clause 15 Article 1 of the Law on amendments lớn the Construction Law: the fee rate equaling 50% of that specified in the Fee Schedule enclosed herewith shall apply.

5. Regarding modified construction investment projects:

...

...

...

Please sign up or sign in lớn your TVPL Pro Membership lớn see English documents.

b) If a project is modified without using contents of the fundamental design and total investment which have been already appraised: the fee rate specified in the Fee Schedule enclosed herewith shall apply.

6. If a construction authority is also an appraising agency affiliated lớn the investment decision-making person: the fee rate equaling 150% of that specified in the Fee Schedule enclosed herewith shall apply.

Article 5. Declaration and transfer of collected fees 

1. Fees shall be paid at the fee rates in Article 4 of this Circular lớn collectors according lớn the forms prescribed in the Circular No. 74/2022/TT-BTC dated December 22, 2022 of the Minister of Finance of Vietnam prescribing forms and time limits for collection, transfer and declaration of fees and charges within the jurisdiction of the Ministry of Finance of Vietnam.

2. Each collector shall transfer total amount of fees collected in the previous month lớn its dedicated trương mục opened at the State Treasury by the 05th of each month.

Collectors shall declare, collect, transfer and make statements of fees in accordance with the provisions of the Circular No. 74/2022/TT-BTC.

Article 6. Management and use of fees 

1. Collectors that are central or local authorities shall transfer their total fees collected lớn central-government budget and local-government budget respectively. Expenditures on performance of appraisal and fee collection tasks shall be covered by funding derived from state budget and specified in the collector's expenditure estimate under spending policies and limits prescribed by laws.

If a collector is allowed lớn use a pre-determined amount of collected fees lớn cover its expenditures as prescribed in Clause 1 Article 4 of the Government's Decree No. 120/2016/ND-CP dated August 23, năm nhâm thìn, it shall retain a portion of total collected fees lớn cover its expenses incurred during performance of appraisal and fee collection tasks. To be specific:

...

...

...

Please sign up or sign in lớn your TVPL Pro Membership lớn see English documents.

b) For projects funded by state capital other than public investment, PPP projects and projects using other funding sources (projects which are not funded by state budget): a regulatory authority competent lớn perform appraisal tasks shall retain 50% of total collected fees and transfer the remainder as 50% of total collected fees lớn state budget according lớn corresponding chapter, section and sub-section in the list of state budget entries.

2. A collector that is a public service provider shall be allowed lớn retain 90% of its total fees collected lớn cover its expenses incurred during performance of appraisal and fee collection tasks and transfer the remainder as 10% of total collected fees lớn state budget (fees shall be transferred lớn the budget of the central or local government lớn which the public service provider is affiliated) according lớn corresponding chapter, section and sub-section in the list of state budget entries.

3. Amounts of fees retained as prescribed in Clause 1 and Clause 2 of this Article shall be managed and spent in accordance with the provisions of Article 5 of the Decree No. 120/2016/ND-CP.

Article 7. Implementation

1. This Circular comes into force from July 01, 2023.

2. The Circular No. 209/2016/TT-BTC dated November 10, năm nhâm thìn of the Minister of Finance of Vietnam prescribing fees for appraisal of construction investment projects and fundamental designs, collection, transfer, management and use thereof is abrogated.

3. Regarding construction investment projects of which all appraisal contents have been completed by competent authorities but appraisal results have not yet been given before the effective date of this Circular, appraisal fees shall be collected at the fee rates prescribed in the Circular No. 209/2016/TT-BTC when appraisal results are given.

4. Other contents concerning the collection, transfer, management and use of appraisal fees, receipts, and disclosure of fee collection regimes which are not mentioned in this Circular shall comply with regulations of the Law on fees and charges, the Decree No. 120/2016/ND-CP, the Law on Tax Administration, the Decree No. 126/2020/ND-CP dated October 19, 2020, the Government’s Decree No. 91/2022/ND-CP dated October 30, 2022, the Government’s Decree No. 11/2020/ND-CP dated January đôi mươi, 2020, the Government’s Decree No. 123/2020/ND-CP dated October 19, 2020, the Circular No. 78/2021/TT-BTC dated September 17, 2021 of the Minister of Finance, and the Government’s Decree No. 123/2020/ND-CP dated October 19, 2020.

5. If any legislative documents referred lớn in this Circular are amended, supplemented or superseded, the new ones shall apply.

...

...

...

Please sign up or sign in lớn your TVPL Pro Membership lớn see English documents.

PP. MINISTER
DEPUTY MINISTER

Cao Anh Tuan

SCHEDULE OF FEES FOR APPRAISAL OF CONSTRUCTION INVESTMENT PROJECTS (FEASIBILITY STUDY REPORTS OR ECONOMIC-TECHNICAL REPORTS)

(Enclosed with the Circular No. 28/2023/TT-BTC dated May 12, 2023 of the Minister of Finance of Vietnam)

Total investment

(VND billion)

Fee rate

...

...

...

Please sign up or sign in lớn your TVPL Pro Membership lớn see English documents.

≤15

0,019

25

0,017

50

0,015

100

0,0125

200

...

...

...

Please sign up or sign in lớn your TVPL Pro Membership lớn see English documents.

500

0,0075

1.000

0,0047

2.000

0,0025

5.000

0,002

≥10.000

...

...

...

Please sign up or sign in lớn your TVPL Pro Membership lớn see English documents.

Thông tư 28/2023/TT-BTC ngày 12/05/2023 quy lăm le nấc thu, cơ chế thu, nộp, quản lý và vận hành và dùng phí thẩm lăm le dự án công trình góp vốn đầu tư kiến tạo bởi Sở trưởng Sở Tài chủ yếu ban hành

Xem thêm: gió mang ký ức thổi thành những cánh hoa

21.666

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, Phường. Võ Thị Sáu, Q3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: inf[email protected]